Archief

Minder actuele berichten

Annual Report 2013-2014 van de ECRE

De Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE) is een pan-Europees samenwerkingsverband van 82 NGO’s en opgericht om de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden te beschermen en te bevorderen (http://ecre.org/).
ECRE heeft in 2013 een project opgestart dat tot doel heeft om onafhankelijke en up-to-date informatie aan de media, onderzoekers, advocaten, juristen en het publiek over de asielpraktijk in EU-lidstaten te verstrekken: The Asylum Information Database (AIDA).

De database bevat 16 nationale landenrapporten. Eén van de standaard onderwerpen behelst de wijze waarop in het betreffend EU-land een forensisch-medisch onderzoek wel of niet een rol speelt in de asielprocedure (http://www.asylumineurope.org/). In september werd het tweede jaaroverzicht aan de hand van deze rapporten gepresenteerd: ‘Mind the Gap. An NGO Perspective on Challenges to Accessing Protection in the Common European Asylum System’. http://www.asylumineurope.org/Annual_Report_2013-2014

Europees project Maieutics afgesloten

iMMO heeft in 2011 en 2012 geparticipeerd in een EU samenwerkingsproject met organisaties uit Italië, Groot-Brittannië, Griekenland en Roemenië om te komen tot een ‘good practise’ voor het horen van asielzoekers die in het land van herkomst gemarteld zijn of slachtoffer werden van andere schendingen van mensenrechten. Centraal stond daarbij hoe om te gaan met medische problematiek indien dat het vertellen van het asielverhaal bij een immigratiedienst of de advocaat in de weg staat.

Vervolg ‘Maieutics’ als filosofisch begrip, staat voor het helpen geboren worden van kennis en ideeën met behulp van het stellen van de juiste vragen. In dit project ging het om de gedachte dat door meer begrip voor de effecten van trauma het asielrelaas beter naar voren zal komen. Tijdens het project hebben in een aantal landen trainingen plaatsgevonden waarbij IND ambtenaren, advocaten en anderen die het verhaal ten behoeve van de asielprocedure moeten optekenen, nauw moesten samenwerken met een psycholoog. Er bleek veel onwetendheid over de aard en verschijningsvorm van psychische problematiek bij slachtoffers van marteling en geweld. Het project bestond uit verschillende expertmeetings en werd op 14 december 2012 afgesloten met een congres in Rome waarin het gezamenlijk vervaardigde handboek werd aangeboden aan de directeur van de Italiaanse Immigratiedienst. Het handboek is in het Engels verschenen en bevat aanbevelingen hoe de opvang- en immigratiediensten van lidstaten met behulp van psychologische inzichten beter toegerust zullen zijn zodat slachtoffers sneller her- en erkend worden. Dat betekent minder gezondheidsschade voor de slachtoffers en minder kosten omdat zij eerder aan herstel kunnen werken. Daarnaast verkleint het de kans op beroepsprocedures hetgeen uiteindelijk ook een kostenbesparing oplevert. Maieutics. A common interdisciplinary working methodology (legal-psychological). Onder redactie van de Italian Council for Refugees-CIR (Rome 2012).

IRCT: Getting the Evidence

Het International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) heeft in september 2013 een 3-jarig project afgerond getiteld: Use of forensic evidence in the fight against torture. Het had tot doel om het gebruik van medisch onderzoek te promoten bij het documenteren van aanklachten van slachtoffers van marteling. Omdat slachtoffers geen bewijs kunnen overhandigen van wat hen overkomen is, is het moeilijk om daders te vervolgen. Met behulp van een medisch-forensisch rapport is er begin van bewijs dat ingebracht kan worden. De IRCT werkte hierbij samen met enkele centra die slachtoffers van marteling opvangen in Equador, Georgië, Libanon en de Filippijnen. Er werd een groep van 30 forensisch experts samengesteld om zo snel mogelijk ter plaatse onderzoek te kunnen doen bij mogelijke slachtoffers. Zie verder het afsluitend rapport van dit project: Getting the Evidence. Countering Torture through medico-legal documentation