Nieuws

EU-AMIF-project afgesloten op 29 juni 2017

Europese Unie  Co-funded by the European Union

Common forensic standards for the medical examination in the asylum procedure : Art. 18 Directive 2013/32/EU. A genuine contribution to decision-making
Onder bovenstaande titel coördineerde iMMO van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 op verzoek van het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, een Europees project.
Het doel was om samen met EU-zusterorganisaties een doelmatig medisch onderzoek te ontwikkelen dat kan worden ingezet om te voorzien in een medisch onderzoek conform artikel 18.
Er ligt nu een Engelstalig format medisch onderzoek met bijpassende richtlijnen:
Medical examination in the asylum procedure. Article 18 Directive 2013/32/EU’.
Dit biedt zowel voor de uitvoerende medici als voor de beslisambtenaren en juristen handvatten voor de uitvoer en de toepassing van een medisch onderzoek in de asielpraktijk.
Op 29 juni jl. heeft iMMO ter afsluiting van het project een internationaal symposium georganiseerd waar de resultaten werden gepresenteerd.*

Het symposium d.d. 29 juni 2017
‘Medical Examination in the Asylum Procedure Art. 18 Directive 2013/32/EU’

Het symposium werd  georganiseerd voor genodigden, waaronder internationaal experts op het gebied van medisch onderzoek in de asielprocedure, medewerkers immigratiedienst Nl, rechters en juridisch adviseurs VreemdelingenKamers, advocaten asielrecht, onderzoekers van verschillende universiteiten en beleidsmedewerkers van onder andere VluchtelingenWerk Nl, ACVZ, Nidos, CKM-Fier en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In totaal namen 52 personen deel aan het symposium

 

 

 


(L) Juliet Cohen

(R) Marcelle Reneman

In de ochtend interviewde de directeur van iMMO, Annemieke Keunen, een voormalig asielonderzoeker die in het verleden door iMMO werd onderzocht. Daarna volgden twee lezingen: ‘Understanding medical evidence’ door Dr Juliet Cohen ( Head of Doctors Medico-Legal Reports Service, Freedom from Torture) en ‘The impact of a medical examination in the Dutch asylum procedure’ door Marcelle Reneman (universitair docent bij de sectie Migratierecht van de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de VU).


panel v.l.n.r.
Mathijs Hoogstad
Igna Oomen,
Juliet Cohen,
Kees Groenendijk,
Ginette Albersen en
Steffie van Lokven


In de middag
vond een paneldiscussie plaats onder leiding van Prof. C.A. Groenendijk, emeritus hoogleraar Rechtssociologie en lid van het bestuur van iMMO. Het panel bestaande uit een arts (Juliet Cohen), een psycholoog (Mathijs Hoogstad), een IND-medewerker (Ginette Albersen), een asieladvocaat (Igna Oomen) en een vreemdelingenrechter (Steffie van Lokven) boog zich aan de hand van drie stellingen over de toepassing van het medisch onderzoek naar steunbewijs in de asielprocedure.

In de tweede helft van de middag presenteerden de drie projectlanden Frankrijk, Hongarije en Nederland kort de resultaten van het project. Het ontwikkelde format is geheel gestoeld op het door de VN aanvaarde Istanbul Protocol. Het projectteam werd dan ook bijgestaan door medici met grote expertise in het gebruik van het Istanbul Protocol bij forensisch medisch onderzoek:
Önder Özkalipci (een van de auteurs van het protocol), dr. Juliet Cohen (hoofd Forensisch medische rapportages Freedom from Torture) en prof. dr. Duarte Nuno Vieira (hoogleraar forensische geneeskunde universiteit Coïmbra en lid IFEG).
Het ontwikkelde format is met 25 medische onderzoeken per deelnemend land getoetst. Er bestaat in alle drie landen een lange traditie waarbij de advocatuur medische rapportages aanvraagt over mogelijke slachtoffers van foltering en geweld. Het zijn onafhankelijke instellingen zoals iMMO die deze rapportages verzorgen. Vanwege de nieuwe EU-procedurerichtlijn moeten alle EU-immigratiediensten nu een medisch onderzoek in de beslispraktijk mogelijk maken. Bij aanvang van het AMIF-project hadden de Franse en Hongaarse immigratiediensten nog geen regeling op dat vlak getroffen. In Nederland daarentegen, had de IND er inmiddels voor gekozen om artikel 18 onderzoeken uit te laten voeren door de forensische onderzoeksinstellingen van justitie: het NIFP en het NFI. In Nederland werden daarmee in 2016 simultaan toetsingskaders voor een artikel 18-onderzoek ontwikkeld.

Over het verloop van het project én de belangrijkste overwegingen van de pilot werd een apart projectrapport uitgebracht. Dit werd aan het eind van het symposium door Annemieke Keunen (L) aangeboden aan mw. Nanette van Schelven (M), plaatsvervangend directeur van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en mw. Riikka Peltonen (R), Quality and Vulnerable Groups Officer van de European Asylum Support Office (EASO).
Beiden hielden een korte toespraak over het belang van het medisch onderzoek in de asielprocedure. Klik hier voor het project report:  ‘Common forensic standards for the medical examination in the asylum procedure. Article 18 Directive 2013/32/EU. A general contribution to decision making’
Klik hier voor het ontwikkelde format met twee trainingsmodules,
één voor medici die rapporteren en één voor de beslisambtenaren en juristen die medische rapportages moeten beoordelen:  Medical examination in the asylum procedure. Article 18 Directive 2013/32/EU’.

iMMO hoopt van harte dat de uitkomsten van het project bijdragen aan een verdere inhoudelijke discussie binnen Nederland en daarbuiten over dit type medisch onderzoek binnen de asiel procedure.

 

iMMO in Reporter Radio op NPO Radio 1 

                                                over
Afghaanse minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik
Zondag 12 februari. Uitzending gemist? Klik hier.

 

Overleg iMMO-IND, januari 2017

Tijdens het regulier overleg iMMO – IND in januari jl. is gesproken over de resultaten van het onderzoek dat de IND heeft laten uitvoeren naar de rol van iMMO-rapportages bij beslissingen op asiel: Onderzoek naar rol iMMO-rapportage in asielzaken (3 november 2016). Het doel was te bepalen hoe vaak een iMMO-rapportage een substantiële bijdrage levert aan een nieuwe beslissing op asiel. Achterliggend doel was te bepalen of dientengevolge niet in meer gevallen dan tot nu toe gebruikelijk, een vergoeding aan iMMO op zijn plaats is. Het dossieronderzoek werd uitgevoerd door de Afdeling Onderzoek en Analyse van de IND op basis van die zaken waarin tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 een iMMO-rapportage was ingebracht.

Het aantal bruikbare dossiers werd bepaald op 123 (in 1e of opvolgende procedures). Daarvan was in 100 zaken (81%) bij sluiting van de onderzoeksperiode de uitslag op het asielverzoek bekend; in 56 zaken (45,5%) werd alsnog ingewilligd. Van die 56 inwilligingen oordeelde men dat dat in 35% geheel of gedeeltelijk op basis van de input van een iMMO-rapport was gebeurd. Met de IND-directie zijn afspraken gemaakt om nu zo spoedig mogelijk te komen tot een transparante wijze van vergoeden in alle procedures waarin een iMMO-onderzoek een aanwijsbare rol heeft gespeeld bij de uiteindelijke beslissing op asiel. Klik hier voor het rapport van de IND: Onderzoek naar rol iMMO-rapportage in asielzaken.

Verder is in het overleg afgesproken om opnieuw casuïstiek bijeenkomsten te beleggen teneinde de medische bevindingen in de asielcontext te kunnen bespreken.

 

IRCT International Scientific Symposium:
Delivering on the Promise of the Right to Rehabilitation

(Mexico, 5 – 7 december 2016)
iMMO heeft op 5 december een workshop verzorgd tijdens het International Rehabilitation Council for Torture Victims congres, dat afgelopen week plaatsvond in Mexico-Stad. iMMO en haar Hongaarse en Franse partners in het EU/AMIF-project hebben met de zaal gesproken over de opzet en voortgang van de ontwikkeling van een forensisch medisch onderzoek in de asielprocedures van alle EU-lidstaten.
Lees flyer: Flyer AMIF Symposium IRCT

Lees hier verder over het congres:
http://www.irct.org/media-and-resources/stories/article/895

 

Radiodocumentaire ‘De Littekenatlas’

 iMMO 45 minuten op NPO Radio 1
‘De Littekenatlas’
Een documentaire van Guido Spring over het werk van iMMO
waarin rapporteurs, een cliënt, de IND en iMMO-stafleden
aan het woord komen.
25 september 2016
Uitzending gemist? Klik hier.

 

iMMO in het EU/AMIF-project: Common standards for the medical examination in the asylum procedure Art. 18 Directive 2013/32/EU

Europese Unie       Co-funded by te European Union

iMMO geeft leiding aan een Europees project. Daarin wordt met twee zusterorganisaties uit Hongarije en Frankrijk én externe experts gewerkt aan de ontwikkeling van een doelmatig forensisch medisch onderzoek ter ondersteuning van asielprocedures. De uitkomst moet bruikbaar zijn voor immigratiediensten in alle EU lidstaten. Er is een samenwerking overeengekomen met de Nederlandse IND die input zal leveren op de relevante onderdelen. In dit kader vond op 18, 19 en 20 mei in Diemen een internationale expertbijeenkomst plaats met experts die een indrukwekkende staat van dienst hebben op het gebied van medisch onderzoek bij slachtoffers van foltering en geweld.

Op de eerste dag is samen met de vaste experts, te weten een lid van het European Asylum Support Office (Riikka Peltonen) en twee forensisch medisch artsen uit Engeland (Juliet Cohen) en Turkije (Önder Özkalipci), de voortgang van het project besproken. De conceptversies van het onderzoeksformat en de handleidingen voor de trainingen aan artsen, psychologen en beslisambtenaren van immigratiediensten stonden centraal.
De tweede dag stond in het licht van het thema ‘relevantie’. Wanneer acht een immigratiedienstmedewerker het relevant om een medisch onderzoek aan te vragen? Marije Giesberts en Ginette Albersen, ‎senior medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, prof. dr. Duarte Nuno Vieira, forensisch arts van de Universiteit van Coïmbra, en Jane Herlihy, klinisch psycholoog/onderzoekster en directeur van Centre for Studies of Emotion and Law, leidden de dag in met voordrachten vanuit hun specifieke deskundigheid over aspecten die een rol kunnen spelen bij het bepalen van de relevantie van een medisch onderzoek in de asielprocedure.
Geïnspireerd door de drie voordrachten is in de middag met alle deskundigen waaronder vertegenwoordigers van de Raad voor de Rechtsbijstand, Vluchtelingenwerk en het Nederlands Forensisch Instituut voor Psychiatrie en Psychologie (NIFP) nader gediscussieerd over het thema.

Collage 1-b

De derde dag stond in het teken van de verdere ontwikkeling van een digitale fotoatlas ter ondersteuning van artsen bij het herkennen en beschrijven van littekens die tijdens de medische onderzoeken bij asielzoekers worden gezien. Op deze dag waren, naast de al aanwezige artsen, ook aanwezig: prof. Dr. R. W. Kreis, chirurg en brandwonden specialist, Dr. M. van der Linden, dermatoloog AMC en Dr. J. Oomen, internist/medisch antropoloog en verbonden aan iMMO.

Het komende jaar staat in het teken van een pilotfase waarbij Frankrijk, Hongarije en Nederland ieder 25 medische onderzoeken volgens het nieuw ontwikkelde format uitvoeren. Ook de bijbehorende trainingen voor artsen, psychologen en beslisambtenaren zullen worden uitgevoerd en geëvalueerd. In het voorjaar van 2017 volgt een expertbijeenkomst met onderzochten, leden van de rechterlijke macht, advocaten en IND-medewerkers. Het eindresultaat moet leiden tot een Engelstalige handleiding die op 29 juni 2017 wordt gepresenteerd tijdens een symposium.

Collage 3 - b

 

Jurisprudentie iMMO-rapportages 2013-2016

Meeuw Kollen, juridisch medewerker iMMO, maart 2016
In dit document wordt een overzicht gegeven van rechtszaken uit de afgelopen drie jaar waarin iMMO-rapportages een aanzienlijke rol spelen. Er worden relevante uitspraken van de Raad van State (hierna de Afdeling) en rechtbanken toegelicht aan de hand van weerkerende thema’s zoals de relatie tussen de medische rapportage en een integrale weging, de beoordeling van de geloofwaardigheid en het belang van medische beperkingen. Jurisprudentie iMMO 2013-2016.

 

Gezondheidsraad
Briefadvies Geestelijke gezondheid van vluchtelingen

Den Haag: Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/01
De Gezondheidsraad heeft een literatuuronderzoek verricht naar de Geestelijke gezondheid van vluchtelingen. De conclusie van de Gezondheidsraad: bij 13 tot 25 procent van de vluchtelingen is sprake van PTSS of depressie. Ter vergelijking: cijfers voor PTSS en depressie bij de Nederlandse bevolking zijn respectievelijk 2,6 en 6 procent. Zie verder Briefadvies Geestelijke gezondheid van vluchtelingen.

 

Stand van zaken FMO
op grond van artikel 18 herziene procedurelijn

Vluchtelingenwerk Nederland heeft hierover een artikel geplaatst in
de Update 2015 nr. 33. Klik hier voor een link naar het artikel.

 

Annual report 2014/2015 AIDA

Op 10 september jl. kwam het jaarrapport 2014/2015 uit van AIDA (The Asylum Information Database). Een database met informatie over asielprocedures, opvang en detentie in 16 EU-landen en 2 niet EU-landen. AIDA is een project van de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen ECRE.
Zie het jaarrapport 2014/2015 van AIDA en/of klik hier voor het persbericht.

 

Jaarverslag EASO over de asielsituatie in de EU

Het EASO (European Asylum Support Office) heeft op 8 juli jl. uitgebracht:
‘Het jaarverslag over de asielsituatie in de Europese Unie 2014’.
Klik hier voor ‘de belangrijkste bevindingen in het verslag’ en/of zie het persbericht.

 

Brief bestuur iMMO aan directie IND 

In het kader van de implementatie van artikel 18 Procedure richtlijn 2013/32/EU is de IND een aanbestedingsprocedure gestart die op 8 juni jl. eindigde.
Het bestuur van iMMO heeft het Programma van Eisen en de nadere informatie daarover diepgaand bestudeerd. Het is na ampel beraad tot de conclusie gekomen dat dit Programma van Eisen niet verenigbaar is met de uitvoering van forensisch medische onderzoeken die voldoen aan aanvaardbare standaarden van professioneel handelen, objectiviteit en onafhankelijkheid. iMMO heeft daarom noodgedwongen afgezien van het uitbrengen van een aanbod. In deze brief van 9 juni 2015 brengt het bestuur van iMMO de IND op de hoogte van dit besluit.
iMMO blijft uiteraard medische onderzoeken uitvoeren in het kader van artikel 18 lid 2 of in herhaalde asielprocedures. iMMO gaat tevens voort met het initiëren van onderzoek en onderwijs.

 

Rapport UNHCR Asylum Trends 2014

De UNHCR heeft op 26 maart 2015 het rapport ‘Asylum Levels and Trends in Industrialized countries, 2014′ uitgebracht.
Klik hier om het rapport te downloaden.

 

Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers

Op 24 maart jl. heeft de JWS (Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten) de ‘Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers’ gepresenteerd. Zie hier het persbericht.

 

Speuren naar symptomen, artikel over iMMO

In het maandblad De Psycholoog  van november 2014, staat een artikel over het werk van iMMO: Speuren naar symptomen, onderzoek naar sporen van trauma.
De Psycholoog is het maandblad van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP),
het artikel is van Jeroen van Goor.

 

NIFP-rapport

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) heeft op verzoek van de IND en met instemming van iMMO in 2014 een onderzoek gedaan naar iMMO-rapportages. Het NIFP heeft de onderzoeksmethode van iMMO aan de hand van vijf rapportages beoordeeld. iMMO is blij met de algemene conclusie die luidt dat … ‘de rapportages in heldere taal zijn geschreven en goed leesbaar zijn voor niet-professionals. En hoewel iMMO pas twee jaar bestaat en werkt met rapporteurs die zij niet in dienst heeft, is zij er in de basis in geslaagd een state-of-the-art en herkenbaar adviesproduct te ontwikkelen’.

Het NIFP is het kennisinstituut voor forensische psychiatrie en psychologie. Het instituut heeft ervaring met forensisch medisch onderzoek in verschillende rechtsgebieden. iMMO heeft graag meegewerkt aan dit onderzoek omdat het illustreert dat ons werk serieus wordt genomen en dus ook getoetst kan worden. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport ‘Medische steunbewijzen in de asielprocedure. Een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van iMMO-rapporten’ (september 2014)

De beoordeling betekent een mooie opsteker voor de inspanningen van iMMO. Uiteraard zijn er ook kritische reflecties en zinvolle suggesties gedaan. Deze helpen iMMO weer verder met het afleveren van een kwalitatief goed forensisch medisch onderzoek in het asielrecht. De uitkomsten van het NIFP-onderzoek zijn meteen besproken tijdens de recente intervisiebijeenkomsten met alle iMMO-rapporteurs. Veel aanbevelingen zijn inmiddels ingevoerd en worden al in de praktijk meegenomen. Indien iMMO over de resultaten met de IND heeft gesproken, kan het rapport gepubliceerd.

 

Advies ‘Sporen uit het verleden’ van de ACVZ 
over de rol van medisch onderzoek bij de beoordeling van asielaanvragen

Op 3 juli jl. overhandigde de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het advies ‘Sporen uit het verleden’ aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Fred Teeven. In dit advies schrijft de ACVZ dat Nederland maatregelen moet nemen om slachtoffers van marteling te herkennen in de asielprocedure.

Op 20 juli 2015 moet de nieuwe Europese Procedurerichtlijn in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd zijn. Artikel 18 van deze richtlijn verplicht de IND om medisch onderzoek naar mogelijke marteling of andere vormen van geweld in te stellen als dit relevant kan zijn voor de beoordeling van het asielverzoek en er voldoende sterke aanwijzingen zijn. Daarnaast wordt de IND verplicht om medisch onderzoek dat door de asielzoeker wordt ingebracht, mee te wegen in haar oordeel. De ACVZ heeft onderzocht welke maatregelen de staatssecretaris moet doorvoeren om te voldoen aan de eisen van artikel 18. Eén van de aanbevelingen is dat de IND een werkgroep met deskundige partijen, waaronder iMMO, zou moeten instellen om te komen tot een algemeen geaccepteerde standaard voor forensisch medisch onderzoek in de asielprocedure.
Volg deze link voor het advies.

Klik hier voor het persbericht bij het ACVZ-advies d.d. 03-07-2014.
Zie ook Medisch Contact: ‘Asielzoeker krijgt recht op medisch onderzoek’

Annual Report 2013-2014 van de ECRE

De Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE) is een pan-Europees samenwerkingsverband van 82 NGO’s en opgericht om de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden te beschermen en te bevorderen (http://ecre.org/).
ECRE heeft in 2013 een project opgestart dat tot doel heeft om onafhankelijke en up-to-date informatie aan de media, onderzoekers, advocaten, juristen en het publiek over de asielpraktijk in EU-lidstaten te verstrekken: The Asylum Information Database (AIDA).

De database bevat 16 nationale landenrapporten. Eén van de standaard onderwerpen behelst de wijze waarop in het betreffend EU-land een forensisch-medisch onderzoek wel of niet een rol speelt in de asielprocedure (http://www.asylumineurope.org/). In september werd het tweede jaaroverzicht aan de hand van deze rapporten gepresenteerd: ‘Mind the Gap. An NGO Perspective on Challenges to Accessing Protection in the Common European Asylum System’. http://www.asylumineurope.org/Annual_Report_2013-2014

Archief

Europees Project Maieutics afgesloten
IRCT: Getting the Evidence