Colofon

  Copyright instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

  Logo en huisstijl iMMO: Karin Janssen Design

  Realisatie website: Link Design

  Grote foto homepage: Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam

  Voor opmerkingen of vragen over de inhoud van deze website kunt u zich per e-mail wenden tot info@stichtingimmo.nl.

  Disclaimer

  Op deze website vindt u informatie over het iMMO. Het iMMO betracht uiterste zorgvuldigheid bij de vervaardiging, samenstelling en actualisering van de informatie op deze website. Het iMMO geeft echter geen garantie dat de informatie op deze website juist, volledig en actueel is en dat de website veilig, foutloos en ononderbroken beschikbaar is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

  Op deze website staan documenten van het iMMO opgenomen. Het intellectueel eigendom hiervan berust bij het iMMO. De documenten zijn vrij en kosteloos toegankelijk en mogen door eenieder voor elk redelijk doel worden gebruikt. In het geval van publicatie verzoekt het iMMO bronvermelding. Het iMMO behoudt zich alle rechten voor om op te treden tegen gebruik dat schade voor het iMMO kan opleveren.

  Het iMMO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op de website wordt aangeboden, (iii) de werking of het niet-beschikbaar zijn van website en/of (iv) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

  Het iMMO behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst van dit colofon, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

  Op deze website is Nederlands recht van toepassing.