Aanvragen medisch onderzoek of advies

Aanvragen voor een iMMO onderzoek kunnen door verschillende partijen worden ingediend. Voorbeelden zijn de rechtshulpverlener, een medewerker van vluchtelingenwerk, een hulpverlener uit de gezondheidszorg, de IND of de rechterlijke macht. Ook behandelaars van asielzoekers die vragen hebben ten aanzien van medische aspecten in de asielprocedure van hun cliënt, kunnen een beroep doen op het iMMO.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

  1. Om na te gaan of een zaak in aanmerking kan komen voor een iMMO onderzoek of advies vult u dit online formulier in. U krijgt op korte termijn, meestal binnen een week, antwoord.
  2. Indien u zeker denkt te weten dat het een zaak voor een iMMO-onderzoek is, kunt u ook meteen het uitgebreide Aanvraagformulier iMMO 2021 invullen en opsturen.
    NB. iMMO verwacht dat de aanvrager zich tijdig verbindt het nodige te doen om de kosten van het iMMO-onderzoek bij een rechterlijke uitspraak over het asielverzoek of door de IND, vergoed te krijgen. iMMO verbindt de start van een onderzoek of advies sindsdien dan ook aan ondertekening van een zogenaamde inspanningsverklaring. Lees hier verder.
  3. U mag in alle gevallen over uw vraag ook altijd bellen met een van de medewerkers van het iMMO: 020 – 368 2850
    (maandag t/m donderdag 09.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur).
  4. Voor het downloaden van een signaleringsformulier klikt u hier: volwassenen / jongeren.

iMMO vraagt rondom het onderzoek een actieve inzet van de (rechts)hulpverlener. Zo is het belangrijk dat de te onderzoeken persoon goed wordt voorbereid op het doel van het onderzoek opdat een optimale medewerking mogelijk is. Het onderzoek kan belastend zijn. Desgewenst kan een vertrouwenspersoon de betrokkene vergezellen. Het is echter vaak niet wenselijk dat deze bij het onderzoek zelf aanwezig is.

Voor het goed functioneren van iMMO is het zeer belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van de gevolgen en de weging van de ingebrachte rapportage. Terugkoppeling levert een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling en het verbeteren van de rapportages. iMMO is hiervoor afhankelijk van uw input en rekent graag op een actieve houding van uw kant.

iMMO vraagt voor het uitvoeren van het onderzoek altijd om een schriftelijke toestemming van de onderzochte persoon. Hiervoor is een toestemmingsformulier iMMO-onderzoek beschikbaar. Mogelijk dat in de loop van het onderzoek kan blijken dat de gegevens waarde hebben voor onderwijskundige doelen binnen het iMMO. De onderzochte persoon wordt dan apart om toestemming gevraagd voor een dergelijk gebruik van zijn gegevens. Hiervoor is het toestemmingsformulier gebruik gegevens beschikbaar. De onderzochte is geheel vrij om hieraan wel of niet mee te werken. Beide documenten zijn ook in Engelstalige versie te downloaden: Consent iMMO Assessment respectievelijk Consent Educational Use iMMO.