Als u onderzocht wordt

U bent aangemeld voor een onderzoek bij iMMO. Hier vindt u informatie over wat een onderzoek inhoudt. De informatie is algemeen van aard. Indien u nadere vragen hebt, kunt u deze stellen aan de iMMO-rapporteur – een arts of psycholoog – die u onderzoekt.
(Klik hier voor vragen over Covid-19 en iMMO-onderzoeken)

De reden dat u voor een iMMO-onderzoek bent aangemeld, heeft te maken met uw lichamelijke en of psychische klachten en de mogelijke samenhang daarvan met uw asielverzoek en/of uw huidig verblijf in Nederland. Het onderzoek dat plaatsvindt, is geen medische behandeling maar heeft uitsluitend tot doel om een rapport te schrijven over uw klachten.

Er wordt een onafhankelijk medisch onderzoek verlangd en u wordt dan ook onderzocht door een onafhankelijk arts of psycholoog. Hij of zij werkt niet voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), niet voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), niet voor het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) en ook niet voor Vluchtelingenwerk of uw advocaat.

Voordat het onderzoek plaatsvindt, geeft u daarvoor schriftelijk toestemming door het document toestemmingsformulier iMMO-onderzoek (Engelstalige versie:Consent iMMO Assessment) te tekenen. Meestal gebeurt dit bij de opdrachtgever. Dat gaat altijd in overleg met u. Zonder uw schriftelijke toestemming kan het onderzoek niet plaatsvinden. U geeft in deze verklaring voor drie zaken toestemming:

  1. het doen uitvoeren van het onderzoek door een rapporteur van iMMO
  2. het binnen de organisatie van iMMO verwerken van uw gegevens
  3. het uitbrengen van het rapport aan degene die om het onderzoek heeft gevraagd.

Tijdens de voorbereiding van het onderzoek wordt aan u gevraagd of u voorkeur heeft voor een vrouwelijke of mannelijke rapporteur. Bij het onderzoek zelf is een tolk aanwezig. U geeft tijdens de voorbereiding aan in welke taal u zich het beste kunt uitdrukken en of u daarbij voorkeur heeft voor een man of een vrouw. Gedurende of kort na het onderzoek kunt u verzoeken om een andere rapporteur dan degene die het iMMO u toewijst, om redenen die een fair en objectief onderzoek in de weg staan.

Waar het onderzoek plaatsvindt, hangt af van waar de rapporteur werkt. U moet daar zelf heen reizen. U mag een vertrouwenspersoon meenemen maar deze kan in principe niet bij het onderzoek aanwezig zijn en zal dus meestal moeten wachten tot u weer naar buiten komt. Het onderzoek kan één tot enkele uren duren. Heel soms moet een tweede afspraak worden gemaakt.

Aan het begin van het onderzoek bespreekt de rapporteur nog eens wat de aard en het doel van het onderzoek is. Tijdens het onderzoek komen uw klachten uitvoerig aan bod. Zowel uw lichamelijke klachten worden onderzocht maar ook uw psychische klachten worden besproken. Soms worden tijdens het onderzoek verschillende testen en vragenlijsten afgenomen. Bijvoorbeeld om uw geheugen en concentratie te onderzoeken of er moeten foto’s worden gemaakt. Na afronding van het onderzoek vraagt de rapporteur u nogmaals of u alles goed begrepen hebt en of u alles wat u belangrijk vindt, hebt kunnen vertellen.

U heeft recht op inzage van het conceptrapport om feiten te corrigeren en een kopie van het definitieve rapport dat iMMO zendt aan degene die met u om het onderzoek heeft gevraagd.

De arts of psycholoog en alle medewerkers van het iMMO hebben beroepsgeheim. Dat betekent dat de gegevens uit het onderzoek én uw dossier vertrouwelijke informatie zijn en dat daarover alleen gerapporteerd wordt aan andere medewerkers als dat noodzakelijk is. Verstrekking van informatie aan andere instanties buiten het iMMO, anders dan degene die om het onderzoek heeft gevraagd, gebeurt alleen op uw verzoek of met uw schriftelijke toestemming.

Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreekt de arts of de psycholoog dat graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot het bureau van het iMMO. Indien u over het onderzoek of het rapport een klacht wilt indienen dan dient u dat schriftelijk of per e-mail (info@stichtingimmo.nl) in bij de directie van het iMMO. Hierover kunt u meer lezen in het Reglement Klachtenbehandeling (Engelstalig: Regulation on the Complaints Procedure).