Beoordeling van de aanvraag iMMO-onderzoek

Het iMMO toetst voorafgaande aan het daadwerkelijke onderzoek of de aanvraag past bij de doelstellingen van het iMMO en of een onderzoek een bijdrage levert in de procedure. De beoordeling van aanvragen voor een iMMO-onderzoek wordt gedaan in een wekelijks overleg van de staf.

De beoordeling van de aanvraag iMMO-onderzoek wordt gedaan op basis van een compleet dossier met alle bestaande medische informatie en aan de hand van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Om vertraging te voorkomen en een zorgvuldige beoordeling mogelijk te maken, dient u als aanvrager alle stukken vóór het indienen van een verzoek om onderzoek mee te sturen bij de aanvraag.

Helaas zullen niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. De staf van het iMMO beslist of de aanvraag in behandeling wordt genomen en welke onderzoeksvraag van toepassing is in het betreffende dossier. In voorkomende gevallen zal om aanvullende informatie worden verzocht, waardoor de beslissing over de aanvraag moet worden uitgesteld. Voor de selectiecriteria kunt u kijken in dit stroomdiagram.

Hieronder vindt u extra uitleg bij de onderzoeksvragen.

Criteria bij de verschillende onderzoeksvragen:

 1. Onderzoek naar medische problematiek die van invloed is op het vermogen van de asielzoeker om zijn/haar verhaal op een goede wijze naar voren te brengen.

  • De aanvrager signaleert dat de medische toestand afwijkt van een eerder Medisch Advies Horen en Beslissen en het is niet mogelijk om via de geëigende weg (via de IND) een nieuw Medisch Advies Horen en Beslissen te organiseren.
  • De aanvrager signaleert dat in een eerder stadium medische problematiek over het hoofd is gezien en wil dit laten documenteren.
  • Afhankelijk van de fase van de procedure, worden de verschillende beschikbare juridische en medische stukken meegewogen in de beslissing om een onderzoek al dan niet toe te wijzen.
 2. Onderzoek naar medische klachten en littekens als steunbewijs in de asielprocedure.
  • In de regel vindt dit type onderzoek pas plaats na een voornemen tot afwijzing, indien het een eerste aanvraag betreft. Pas na een voornemen kan de doelmatigheid van het onderzoek goed beoordeeld worden. In veel gevallen kan de IND een zorgvuldige beslissing nemen op de asielaanvraag zonder een medisch onderzoek.
  • iMMO informeert bij de aanvrager of deze om een forensisch medisch onderzoek conform Artikel 18 bij de IND verzocht heeft. Zo ja, dan ontvangt iMMO de reactie van de IND graag schriftelijk.
  • In voorkomende gevallen kan het wenselijk zijn om toch voor een voornemen een medisch onderzoek te organiseren, bijvoorbeeld als er sterke aanwijzingen zijn dat er recent letsel is dat juist in dit stadium goed te onderzoeken is. (Er zijn (serieuze) aanwijzingen dat de asielzoeker slachtoffer is geweest van marteling of andere inhumane behandeling.)
  • Onderzoek moet afgewogen worden tegen andere door de asielzoeker ingebrachte feiten die door de IND ongeloofwaardig worden geacht.
 3. Onderzoek en advies in asiel- of vreemdelingenzaken waarbij medische aspecten een belangrijke rol spelen en een onafhankelijke medische beoordeling van belang kan zijn.
  • Medisch onderzoek, dan wel een dossieronderzoek van relevante medische en juridische stukken.
  • Niet in alle gevallen zal het noodzakelijk zijn dat de asielzoeker of vreemdeling zelf onderzocht wordt.
  • De vraagstelling zal bij ieder onderzoek of advies, op maat moeten worden vastgesteld.