Doel en Missie

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van een asielprocedure. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan de uitvoering van wet en regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige asielprocedure.

iMMO beschouwt de tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, in het bijzonder in de context van een asielprocedure, als een publieke, morele erezaak, gegeven letter en geest van de Nederlandse rechtsorde en de humanitaire traditie van ons land. iMMO beoogt daarin een waardevolle, onbaatzuchtige rol te vervullen.

De tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling vergt expertise(ontwikkeling) en een gedisciplineerde organisatieopzet. Deze komen het best tot hun recht in een onafhankelijk en zich op deze problematiek toeleggend instituut, waarin alle relevante disciplines zijn verenigd in een geïntegreerde procesgang.

Het iMMO wil een kennisinstituut zijn dat bijdraagt aan verwerving en verspreiding van kennis en kunde over slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. Hiertoe behoren zowel het doorgeven van ervaringen uit onderzoeken (binnen de kaders van vertrouwelijkheid), het geven van advies en consultatie, het verzorgen van opleidingen, in het bijzonder ten aanzien van het indicatiestellen voor een onderzoek door het iMMO en het uitbrengen van (trend)rapportages, jaarverslagen en andere publicaties.

iMMO wil een vertrouwensinstituut zijn voor de slachtoffers van marteling en inhumane behandeling zelf, voor alle partijen die betrokken zijn bij de opvang, beoordeling en behandeling van die slachtoffers en voor de samenleving in het algemeen. iMMO beoogt dat zijn oordeel als een gezaghebbend professioneel deskundigenadvies door allen wordt aanvaard en dat het forensisch medisch onderzoek als onderdeel van de asielprocedure is geborgd.

iMMO wil een actief lid zijn van de internationale gemeenschap van instituten betrokken bij opvang, onderzoek en behandeling van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.

iMMO werkt not for profit en beoogt na de projectfase (2012-2014), een financieel zelfstandige instelling te zijn. Zie verder het Kerndocument Missie, Visie, Waarden.