Bestuur

Het bestuur is volgens de statuten het eindverantwoordelijk orgaan van de stichting iMMO. Tot de belangrijkste taken van het bestuur behoren de vaststelling van het beleid, waaronder de jaarplannen en begrotingen, het houden van toezicht op de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie en het raad geven aan de directie. Het bestuur stelt de externe accountant aan. In overleg met de directie is het bestuur betrokken bij externe contacten.

Volgens de statuten heeft het bestuur een omvang van drie tot zeven personen, met een voorkeur voor vijf. De samenstelling is zo dat het over een goede spreiding van deskundigheden en achtergronden beschikt. De leden van het bestuur voeren hun taak zonder bezoldiging uit.

 

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Jan van der Werff, voorzitter
Na een opleiding tot (ontwikkelings)psycholoog deed hij enige jaren de bedrijfsvoering op een agrarisch bedrijf. Vanaf april 1988 heeft hij diverse functies binnen VluchtelingenWerk Nederland gehad. Thans combineert Jan de functie van directeur-bestuurder voor stichting VluchtelingenWerk Oost-Nederland met de bestuursfunctie in de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland (portefeuille bedrijfsvoering). Jan heeft grote betrokkenheid bij mensenrechtenvraagstukken. Voor een korte biografie, klik hier.

 

mr. Ernst Faber, penningmeester
Heeft brede en jarenlange bestuurlijke ervaring in verschillende functies bij diverse maatschappelijke organisaties (waaronder onderwijs, sport, drugshulpverlening, ontwikkelingshulp). Als oud-notaris beschikt hij over de juridische kennis en bedrevenheid die nuttig is voor een organisatie als iMMO. Momenteel is hij bestuurslid van stichtingen en verenigingen, curator, bewindvoerder en mentor over verschillende personen, treedt hij op als executeur in nalatenschappen en verstrekt hij juridische adviezen.

 

 

Tineke Parson, vice-voorzitter
en -penningmeester

Na een opleiding tot maatschappelijk werker heeft ze vanaf mei 1988 diverse functies binnen VluchtelingenWerk bekleed.
Thans combineert Tineke de functie van directeur-bestuurder voor stichting VluchtelingenWerk West en Midden- Nederland
(Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) met de bestuursfunctie in de landelijke Vereniging VWN (portefeuille Vluchtelingen Centraal).

 

Voor andere (neven)functies van de bestuursleden klik hier.