Bestuur

Het bestuur is volgens de statuten het eindverantwoordelijk orgaan van de stichting iMMO. Tot de belangrijkste taken van het bestuur behoren de vaststelling van het beleid, waaronder de jaarplannen en begrotingen, het houden van toezicht op de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie en het raad geven aan de directie. Het bestuur stelt de externe accountant aan. In overleg met de directie is het bestuur betrokken bij externe contacten.

Volgens de statuten heeft het bestuur een omvang van drie tot zeven personen, met een voorkeur voor vijf. De samenstelling is zo dat het over een goede spreiding van deskundigheden en achtergronden beschikt. De leden van het bestuur voeren hun taak zonder bezoldiging uit.

De samenstelling van het bestuur is sinds 1 oktober 2020 als volgt:

Tineke Parson,
voorzitter en vice-penningmeester

Na een opleiding tot maatschappelijk werker heeft ze vanaf mei 1988 diverse functies binnen VluchtelingenWerk bekleed.
Thans combineert Tineke de functie van directeur-bestuurder voor stichting VluchtelingenWerk West en Midden- Nederland
(Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) met de bestuursfunctie in de landelijke Vereniging VWN (portefeuille Vluchtelingen Centraal).

 

mr. Ernst Faber, penningmeester
Heeft brede en jarenlange bestuurlijke ervaring in verschillende functies bij diverse maatschappelijke organisaties (waaronder onderwijs, sport, drugshulpverlening, ontwikkelingshulp). Als oud-notaris beschikt hij over de juridische kennis en bedrevenheid die nuttig is voor een organisatie als iMMO. Momenteel is hij bestuurslid van stichtingen en verenigingen, curator, bewindvoerder en mentor over verschillende personen, treedt hij op als executeur in nalatenschappen en verstrekt hij juridische adviezen.

 

Martin van Iperen, bestuurslid
Martin is directeur-bestuurder bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland en bestuurslid VWN landelijk. Na een loopbaan in de zakelijke dienstverlening (Deloitte) switchte hij in 2006 naar de welzijnssector. Martin gaf leiding aan welzijnsorganisaties, voordat hij in 2018 overstapte naar VWN. Ook maakte hij deel uit van de adviescommissie die verantwoordelijk is voor de huidige inrichting van het sociaal-pedagogisch hoger onderwijs in Nederland. Martin is lid van de professional board masteropleiding Social Work
(NHL Stenden/Hanzehogeschool).

Voor andere (neven)functies van de bestuursleden klik hier.