Artikelen

Slachtoffers van seksueel geweld blinde vlek in asielprocedure

Pal voor internationale vrouwendag 2023 publiceren iMMO en Amnesty International een gezamenlijk rapport over de wijze waarop seksueel geweld wordt (h) erkend tijdens de asielprocedure. Het rapport is gebaseerd op onderzoek in 80 iMMO-dossiers naar zaken waarin seksueel geweld was vastgesteld. Amnesty deed juridisch onderzoek. iMMO analyseerde de (h) erkenning in het medisch dossier. Hieruit bleek dat seksueel geweld in tweederde van deze zaken helemaal niet of bijna niet ter sprake was gekomen tijdens de asielprocedure.

“In 34 van de 50 door iMMO onderzochte zaken blijkt heel belangrijke medische informatie te blijven liggen, omdat de IND deze informatie niet krijgt,” zegt Annemieke Keunen, directeur van iMMO: “Hierdoor wordt er in de asielprocedure onvoldoende gebruik gemaakt van de medische signalen die wijzen op seksueel geweld en andere mensenrechtenschendingen. Dit is een wijder probleem, waarover iMMO graag met de IND in overleg gaat.”

Vanuit iMMO is er aan het onderzoek bijgedragen door J. Steen (psycholoog), A. Keunen (directeur), E. Kors (psycholoog) en S. Swen (arts).

>>> Lees hier het persbericht van Amnesty (externe link)
>>> Lees hier het volledige rapport


Waardering van iMMO-rapportages in de asielprocedure

Kent de Afdeling sinds het reflectieverslag bij de geloofwaardigheidsbeoordeling meer waarde toe aan iMMO-rapportages? Marcelle Reneman bespreekt diverse uitspraken van rechtbanken en twee nieuwe Afdelingsuitspraken waarin de rapportage een rol speelde. De eis dat uit de rapportage moet blijken welke onderdelen werden beïnvloed door de beperking van het vermogen om consistent en coherent te verklaren, blijkt te zijn losgelaten. Maar over de waardering als steunbewijs is nog niets gezegd. En het wordt tijd dat overeenstemming over het gebruik van de rapportages de lange duur van de procedures verkort. Een artikel van mr. dr. A.M. Reneman, universitair docent migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam in Asiel&Migratierecht 2023-01.

>>> Voor een abonnement, klik hier;
>>> Of lees het artikel direct.

Forensisch Medisch Onderzoek bij Mensenhandel
mr. S.D.E. Leermakers, drs. S.R. van Bemmel, mr. drs. F. Noteboom (Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)), met dank aan drs. A.M. Keunen, drs. E. J. Kors en drs. M.E.J. Kollen (iMMO) in
Asiel- & Migrantenrecht 2021-2, blz. 84-90

Welwillende actieve houding staatssecretaris verwacht
bij uitvoering medisch onderzoek

Ashley Terlouw (hoogleraar Rechtssociologie Radboud Universiteit)
en Annemieke Keunen (directeur iMMO) in
Uitspraak Uitgelicht, Asiel- & Migrantenrecht 2020-9, blz. 479-483

Beoordeling van forensisch medische rapportages in de asielprocedure
Meeuw Kollen, Lenneke Heefer, Annemieke Keunen en Elsbeth Kors (iMMO)
in Asiel- & Migrantenrecht 2020-4, blz. 169-175

Expert medico-legal reports: The relationschp between levels of consistency and judicial outcomes in asylum seekers in the Netherlands
Rembrant Aarts, Lennard van Wanrooij, Evert Bloemen en Geert E. Smid
in Torture nr. 1-2019, Journal Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture

Hidden evidence of torture, Medico-legal reports in the European Union asylum procedure
Maartje Goudswaard (forensisch arts IMMO), Eeuw van den Heuvel (juridisch adviseur iMMO en Juliet Cohen (head of doctors, Freedom from Torture, UK) in MTb nr. 3, september 2018 -volume 57

Identification of asylum seekers with special reception and procedural needs in the Dutch asylum procedure
Rapport van Marcelle Reneman (universitair docent Migratierecht VU), VU Migration Law Series No 16

Martelingen veranderen je leveningrijpend
Interview met Elsbeth Kors en Maartje Goudswaard (klinisch psychologe en forensisch arts bij iMMO),
Impact Magazine, 29 maart pg.10-13

Gemarteld? Het iMMO ‘bewijst’ het!
Interview met Annemieke Keunen (directeur iMMO), in Geloof en Samenleving – nieuwsbrief Geloof en Samenleving van de Remonstranten – maart 2018, nr. 1 blz. 4

Herbeleving van Marteling kun je niet faken
Interview met Elsbeth Kors (klinisch psychologe bij iMMO), in Wordt Vervolgd april 2017, Amnesty International

Deux entretiens pour tout dire
In dit artikel in tijdschrift Memoires besteedt een zusterorganisatie van iMMO in Frankrijk aandacht aan het werk van iMMO.  Memoires van het Centre Primo Levi, Vivre après la torture, nr. 70 september 2017, blz.  16/17

Medische waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken
Interpretatie en waardering van medische rapporten door de IND
Reneman, A.M., Lange, J. de & Smeekes, J. (2016).  Asiel&Migrantenrecht, 2016 (10), 460-473.

Bewijs geleverd. Medisch steunbewijs en medische beperkingen in asiel
Evert Bloemen en Meeuw Kollen, Journaal Vreemdelingenrecht 2015 (nr. 3) art. nr. 27

Medisch Steunbewijs en de implementatie van de herziene procedurerichtlijn
van Stijn Smulders, Journaal Vreemdelingenrecht 2015 (nr. 3) art. nr. 26

Medical Reports in Subsequent Asylum Applications: international law & EU law
Twee studies van de Migration Law Clinic/Vrije Universiteit, waarin wordt beoordeeld of de plaats van het medisch onderzoek tijdens een herhaalde asielaanvraag in de Nederlandse asielprocedure, wel in lijn is met enerzijds de Europese en anderzijds de internationale wet- en regelgeving.

Annual report 2014/2015 AIDA (The Asylum Information Database)
Informatie over asielprocedures, opvang en detentie in 16 EU-landen en 2 niet EU-landen.

UNHCR-rapport – 26 maart 2015:
Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2014

JWS onderzoek – 24 maart 2015:
‘Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers‘. Zie Persbericht

Mensenhandel en medisch onderzoek, C.M. Sent, Migrantenrecht nr.9-10

Mensenhandel en medisch-psychologische rapportages.I. de Vries,
A&MR 2012 nr.09

De Psycholoog-nr. 11 november 2014 Jeroen van Goor, ‘Speuren naar symptomen, onderzoek naar sporen van trauma‘ pp.40-47 (over werk iMMO)

NIFP-rapport: ‘Medische steunbewijzen in de asielprocedure. Een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van iMMO-rapporten’

A&MR 2013, nr.10 Karin Zwaan ‘Medisch steunbewijs in de asielprocedure de processie van Echternach’, pp.527-533

A&MR 2013, nr.09 ‘Ik heb alle bewijzen op mijn lichaam’, De eerste ervaringen na anderhalf jaar iMMO, pp.454-460.

Zoeken naar het verhaal achter de littekens, interview met Annemieke Keunen en Evert Bloemen door Mira Zeehandelaar, Wordt Vervolgd nr. 7/8  juli/augustus 2013, pp. 34-35.

Maieutics. A common interdisciplinary working methodology (legal-psychological). Onder redactie van de Italian Council for Refugees-CIR (Rome 2012).

Het iMMO stelt zich voor, interview met Annemieke Keunen en Evert Bloemen door Maaike Graaff, A&MR 2013 nr.02, pp. 101-103.

Kwetsbare asielzoekers verkeren in bewijsnood, interview met Evert Bloemen, arts en iMMO-staflid door Clemy van Koningsbruggen, Cogiscope 03-12, pp. 18-21.

Daar slaap ik wel een slecht van, interview Lenneke Heeffer, huisarts en iMMO-rapporteur, Els Wiegant, LHV in De Dokter, November 2012, p.37.

‘Wij kunnen veel meer artsen gebruiken’ Forensisch onderzoek bij asielzoekers moet beter. H.Maassen, Medisch Contact, 66 nr. 48, 2 december 2011, pp. 2955-2957

“Ik kan niet alles vertellen…” Asielzoekers met psychische problemen in de asielprocedure. E.Bloemen en R. Mellink, MGv 2008-1 pp. 890-902.