Artikelen

Forensisch Medisch Onderzoek bij Mensenhandel
mr. S.D.E. Leermakers, drs. S.R. van Bemmel, mr. drs. F. Noteboom (Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)), met dank aan drs. A.M. Keunen, drs. E. J. Kors en drs. M.E.J. Kollen (iMMO) in
Asiel- & Migrantenrecht 2021-2, blz. 84-90

Welwillende actieve houding staatssecretaris verwacht
bij uitvoering medisch onderzoek

Ashley Terlouw (hoogleraar Rechtssociologie Radboud Universiteit)
en Annemieke Keunen (directeur iMMO) in
Uitspraak Uitgelicht, Asiel- & Migrantenrecht 2020-9, blz. 479-483

Beoordeling van forensisch medische rapportages in de asielprocedure
Meeuw Kollen, Lenneke Heefer, Annemieke Keunen en Elsbeth Kors (iMMO)
in Asiel- & Migrantenrecht 2020-4, blz. 169-175

Jaarrapport 2018 Nederland, Aida
Asylum Information Database: Country Report Netherlands,
2018 Update/VluchtelingenWerk Nederland

Expert medico-legal reports: The relationschp between levels of consistency and judicial outcomes in asylum seekers in the Netherlands
Rembrant Aarts, Lennard van Wanrooij, Evert Bloemen en Geert E. Smid
in Torture nr. 1-2019, Journal Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture

Hidden evidence of torture, Medico-legal reports in the European Union asylum procedure
Maartje Goudswaard (forensisch arts IMMO), Eeuw van den Heuvel (juridisch adviseur iMMO en Juliet Cohen (head of doctors, Freedom from Torture, UK) in MTb nr. 3, september 2018 -volume 57

Identification of asylum seekers with special reception and procedural needs in the Dutch asylum procedure
Rapport van Marcelle Reneman (universitair docent Migratierecht VU), VU Migration Law Series No 16

Martelingen veranderen je leveningrijpend
Interview met Elsbeth Kors en Maartje Goudswaard (klinisch psychologe en forensisch arts bij iMMO),
Impact Magazine, 29 maart pg.10-13

Gemarteld? Het iMMO ‘bewijst’ het!
Interview met Annemieke Keunen (directeur iMMO), in Geloof en Samenleving – nieuwsbrief Geloof en Samenleving van de Remonstranten – maart 2018, nr. 1 blz. 4

Herbeleving van Marteling kun je niet faken
Interview met Elsbeth Kors (klinisch psychologe bij iMMO), in Wordt Vervolgd april 2017, Amnesty International

Deux entretiens pour tout dire
In dit artikel in tijdschrift Memoires besteedt een zusterorganisatie van iMMO in Frankrijk aandacht aan het werk van iMMO.  Memoires van het Centre Primo Levi, Vivre après la torture, nr. 70 september 2017, blz.  16/17

The prevention of Gross Human Rights Violations under Internationa Human Rights Law
N. S. van der Have, promoveerde 8 maart 2017, samenvatting proefschrift UvA

Medische waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken
Interpretatie en waardering van medische rapporten door de IND
Reneman, A.M., Lange, J. de & Smeekes, J. (2016).  Asiel&Migrantenrecht, 2016 (10), 460-473.

Geograhical distribution of torture: An epidemiological study of torture reported by asylum applicants examined at the Department of Forensic Medicine, University of Copenhagen
J. Busch, S.H. Hansen, H.P. Hougen in Torture Journal (IRCT), Volume 25, nr. 2/2015

Descriptive, inferential, functional outcome data on 9,025 torture survivors over six years in the United States
Member Centers of the National Consortium of Torture Treatment Programs (NCCTTP) in Torture Journal (IRCT), Volume 25, nr. 2/2015

Recente rapporten over martelpraktijken in Sri Lanka
een beschrijving door Evert Bloemen, iMMO

Bewijs geleverd. Medisch steunbewijs en medische beperkingen in asiel
Evert Bloemen en Meeuw Kollen, Journaal Vreemdelingenrecht 2015 (nr. 3) art. nr. 27

Medisch Steunbewijs en de implementatie van de herziene procedurerichtlijn
van Stijn Smulders, Journaal Vreemdelingenrecht 2015 (nr. 3) art. nr. 26

Medical Reports in Subsequent Asylum Applications: international law & EU law
Twee studies van de Migration Law Clinic/Vrije Universiteit, waarin wordt beoordeeld of de plaats van het medisch onderzoek tijdens een herhaalde asielaanvraag in de Nederlandse asielprocedure, wel in lijn is met enerzijds de Europese en anderzijds de internationale wet- en regelgeving.

Annual report 2014/2015 AIDA (The Asylum Information Database)
Informatie over asielprocedures, opvang en detentie in 16 EU-landen en 2 niet EU-landen.

UNHCR-rapport – 26 maart 2015:
Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2014

JWS onderzoek – 24 maart 2015:
‘Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers‘. Zie Persbericht

Mensenhandel en medisch onderzoek, C.M. Sent, Migrantenrecht nr.9-10

Mensenhandel en medisch-psychologische rapportages.I. de Vries,
A&MR 2012 nr.09

De Psycholoog-nr. 11 november 2014 Jeroen van Goor, ‘Speuren naar symptomen, onderzoek naar sporen van trauma‘ pp.40-47 (over werk iMMO)

NIFP-rapport: ‘Medische steunbewijzen in de asielprocedure. Een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van iMMO-rapporten’

26 juni 2014: IRCT-statement op de Internationale dag voor steun aan slachtoffers van foltering

A&MR 2013, nr.10 Karin Zwaan ‘Medisch steunbewijs in de asielprocedure de processie van Echternach’, pp.527-533

A&MR 2013, nr.09 ‘Ik heb alle bewijzen op mijn lichaam’, De eerste ervaringen na anderhalf jaar iMMO, pp.454-460.

IRCT-26 June 2013 -Global Report on the UN International Dau in Support of Victims of Torture

IRCT-2013- Recognising victims of torture in national asylum procedures

VN Resolutie 2013-11-08; Ac.368L.33.Rev.1

Zoeken naar het verhaal achter de littekens, interview met Annemieke Keunen en Evert Bloemen door Mira Zeehandelaar, Wordt Vervolgd nr. 7/8  juli/augustus 2013, pp. 34-35.

Maieutics. A common interdisciplinary working methodology (legal-psychological). Onder redactie van de Italian Council for Refugees-CIR (Rome 2012).

Het iMMO stelt zich voor, interview met Annemieke Keunen en Evert Bloemen door Maaike Graaff, A&MR 2013 nr.02, pp. 101-103.

Kwetsbare asielzoekers verkeren in bewijsnood, interview met Evert Bloemen, arts en iMMO-staflid door Clemy van Koningsbruggen, Cogiscope 03-12, pp. 18-21.

Daar slaap ik wel een slecht van, interview Lenneke Heeffer, huisarts en iMMO-rapporteur, Els Wiegant, LHV in De Dokter, November 2012, p.37.

‘Wij kunnen veel meer artsen gebruiken’ Forensisch onderzoek bij asielzoekers moet beter. H.Maassen, Medisch Contact, 66 nr. 48, 2 december 2011, pp. 2955-2957

“Ik kan niet alles vertellen…” Asielzoekers met psychische problemen in de asielprocedure. E.Bloemen en R. Mellink, MGv 2008-1 pp. 890-902.

Getraumatiseerde asielzoekers. “Kunt u uitleggen waarom?” R. van de Griend, Vrij Nederland 25 juni 2011, pp.28-31.

Een vluchteling met littekens’ H. Tiemersma en S.F. Steenhuisen, Medisch Contact 2008, nr.16-15 april 2008, pp. 690-693.

Een kentering in de waardering van medisch bewijs?’, A. van Kampen, A&MR 2011, nr.8, pp. 363-365.

Medisch beperkt” in asiel’, E. Bloemen en K. Zwaan, A&MR 2011, nr.9, pp. 398-406.

The asylum request and the medical evidence’, J. Oomen, Roads & Boundaries, Travels is search of (re)connection, sept. 2011,     pp.159-168.

Het medisch advies in de asielprocedure’ E.Bloemen en Th. Trompetter, Phaxx 2011,  nr. 4, pp. 8-10.