Archief

Opleiding Rapporteurs

iMMO-studiedag zaterdag 13 juni 2015

In de ochtend gaf de directeur, Annemieke Keunen, eerst de stand van zaken weer met betrekking tot interne aangelegenheden. Daarna informeerde zij de rapporteurs over de aanbesteding van de IND in het kader van de implementatie van artikel 18. Een bijzonder programmaonderdeel was het bezoek van drie ex-cliënten met wie de rapporteurs in kleine groepjes van gedachten konden wisselen over de iMMO-onderzoeken. De middag was geheel gereserveerd voor Jane Herlihy, klinisch psycholoog. Zij hield een presentatie met als titel: Research update for medicolegal report writers’.
Herlihy presenteerde een uitgebreid overzicht van haar wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het geheugen en de invloed van trauma daarop in verschillende culturen. Herlihy is gespecialiseerd in de weerslag van deze problematiek in forensisch medische rapportages. Zij heeft als klinisch psycholoog sinds 2000 ook onderzoek verricht naar de wijze waarop juristen beslissingen nemen in asielverzoeken. Zij is niet alleen directeur van het onderzoeks Centre for the Study of Emotion and Law maar werkt ook bij een traumakliniek en als docent aan het University College te London.

iMMO-studiedag zaterdag 22 november 2014

De dag begon met twee voordrachten. Twee vertegenwoordigers van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), Ralph Severijns en Dave Velleman, hebben het advies toegelicht dat de ACVZ opstelde in opdracht van staatssecretaris Teeven. Het betreft de rol van medisch onderzoek bij de beoordeling van asielaanvragen. Daarna werd een lezing verzorgd door Mr. Abraham Esmeijer, vreemdelingenrechter te Zwolle, over medische rapportages in de rechtspraak. Beide lezingen gaven aanleiding tot veel vragen en discussie. In de middag vonden twee parallelle workshops plaats gericht op het uit- en doorvragen van medisch steunbewijs en het onderbouwen van psychische beperkingen ten tijde van de asielaanvraag.

iMMO-studiedag zaterdag 15 maart 2014

Annemieke Keunen, directeur iMMO, opent de dag en informeert aanwezigen over de voortgang van beleidsmatige zaken. Daarna houdt Dr.mr. Maarten Kunst (jurist en psycholoog RUL) een boeiende lezing met veel voorbeelden over ‘PTSS in asielprocedures: Een fraudegevoelige diagnose?’ Hij gaat uitgebreid in op de theorievorming rond het malingeren, de diagnostiek en malingering tijdens een iMMO-onderzoek. Er volgt een boeiende discussie.
’s Middags kunnen de deelnemers kiezen uit twee workshops. De workshop ‘Brandwonden: ontstaan, beschrijvingen, gevolgen en herkenning’ wordt verzorgd door Evert Bloemen, arts en staflid iMMO. Helaas moest Prof.dr. Robert Kreis, met wie hij dit onderwerp had voorbereid, wegens ziekte afzeggen. Na het theoretische deel over brandwonden, waaronder voorbeelden van littekens ten gevolge van verbranding ontstaan door marteling, is vooral tijd ingeruimd om zelf littekens na gestelde brandwonden te beoordelen. De aanwezigen nemen actief en betrokken deel aan dit onderdeel van het programma. De workshop ‘Somatoforme symptomen bij posttraumatische stressstoornis: herkenning en beschrijving’ is in goede handen bij Dr. Geert Smid, psychiater Centrum 45. Een interessante inleiding waarin aan bod komende de nieuwe DSM-5, de invloed van stresssoren op een bestaand trauma, de invloed van stress op het immuunsysteem en somatoforme symptomen bij PTSS. Daarna wordt gediscussieerd over twee casussen.
De dag wordt afgesloten door Evert Bloemen en Elsbeth Kors, klinisch psycholoog en psychotherapeut en staflid iMMO, die een aantal inhoudelijke en onderzoeksgerichte punten bespreken.

iMMO-studiedag zaterdag 1 juni 2013

Op zaterdag 1 juni jl. vond de tweede iMMO-studiedag plaats. In het kader van de interne opleiding aan rapporteurs, organiseert iMMO om de negen maanden een studiedag. Op deze studiedag heeft Annemieke Keunen ,directeur iMMO, de volle zaal eerst op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten en een aantal beleidsvoornemens toegelicht. Daarna werd de ochtend inhoudelijk geopend door mevrouw mr. dr. D. Baldinger, voormalig bestuursrechter bij de Vreemdelingenkamer van de Rechtbank Amsterdam. Zij sprak over de rol van het medisch steunbewijs in de asielprocedure. Tevens werd de marginale- versus volle toetsing nader besproken. Vervolgens hield de heer drs. R. Rijnders, forensisch psychiater, een presentatie over het uitvragen van PTSS en sprak de heer drs. R. Aarts, aios psychiatrie, over PTSS en causaliteit. Na een heerlijke lunch volgden twee parallelle workshops. De een betrof littekenbeoordeling onder leiding van mevrouw drs. M. van der Linden, dermatoloog AMC. In de andere workshop werd door Elsbeth Kors, klinisch psycholoog iMMO, aandacht besteed aan het verrichten van psychologische testen. Aan het eind van de dag werden nog diverse aandachtspunten met betrekking tot de onderzoeken en rapportages gepresenteerd door Evert Bloemen,arts iMMO. Alle rapporteurs ontvangen binnenkort een uitgebreid inhoudelijk verslag én de resultaten van de evaluatie per mail.

Intervisiebijeenkomsten najaar 2013

In 2013 zijn we gestart met het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor de iMMO-rapporteurs. De bijeenkomsten zullen twee keer per jaar plaatsvinden; in het voor- en najaar. De intervisie is bedoeld om de rapporteurs de gelegenheid te geven met elkaar ervaringen uit te wisselen, belanghebbende zaken te bespreken en van elkaar te leren.

In de maanden oktober en november hebben wederom vier iMMO-intervisiebijeenkomsten plaats gevonden. Twee bijeenkomsten in Utrecht werden begeleid door Evert Bloemen, arts en de andere twee bijeenkomsten werden in Amsterdam begeleid door Elsbeth Kors, klinisch psycholoog.  De inbreng op de vier avonden was levendig en gevarieerd. Vrijwel alle rapporteurs ervaren het doen van onderzoek en het schrijven van de rapportage als een intensieve zaak.

Vervolg
De laatste tijd heeft iMMO ook vaker een zogenaamd ‘combi-onderzoek’ georganiseerd. Dit betekent dat een arts én een psycholoog gezamenlijk een rapport leveren waarbij zowel het fysieke – als het psychiatrisch – en het psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd. Deze samenwerking wordt door de rapporteurs als prettig ervaren.

Steeds meer rapporteurs maken intercollegiaal gebruik van elkaars specialisme en merken hoe dat hun deskundigheid bevordert. Er wordt vanuit het bureau gezocht naar een beter platform om elkaar sneller te kunnen vinden dan het besloten deel van de website. Rapporteurs stellen het erg op prijs door het bureau op de hoogte te worden gehouden over het verloop van de zaak waarin zij onderzoek gedaan hebben. iMMO probeert dit zoveel mogelijk na te gaan en door te geven aan de desbetreffende rapporteur. Overigens wordt door de rapporteurs opgemerkt dat de juridische taal voor hen soms lastig te begrijpen is.

Op de bijeenkomsten is opnieuw aandacht besteed aan het gebruik van het Istanbul Protocol. Er werd een handzame, verkorte versie van het protocol uitgedeeld.