Opleiding Rapporteurs

Het iMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering, waaraan de rapporteur kosteloos kan participeren.

De rapporteur ontvangt van iMMO coaching per rapportage middels peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur. Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining. Hierbij komt het verrichten van een forensisch medisch onderzoek in de asielprocedure in brede zin aan de orde. Aandacht wordt besteed aan de asielprocedure, het verrichten van een forensisch medisch onderzoek en de verslaglegging daarvan.

Daarnaast houdt het iMMO tenminste één maal per negen maanden een studiedag waarin een bepaald thema verdieping krijgt. Tweemaal per jaar worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Het streven is om deze bijeenkomsten afwisselend in Amsterdam en in Utrecht te laten plaatsvinden.  Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij aan de studiedag en minimaal één intervisiebijeenkomst deelnemen.