Opleiding Rapporteurs

Het iMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering, waaraan de rapporteur kosteloos kan participeren.

De rapporteur ontvangt van iMMO coaching per rapportage middels peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur. De rapporteur kan tevens gebruikmaken van het intern deel van de website, bedoeld voor intercollegiaal overleg en deskundigheidsbevordering .

Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining. Hierbij komt het verrichten van een forensisch medisch onderzoek in de asielprocedure in brede zin aan de orde. Aandacht wordt besteed aan de asielprocedure, het verrichten van een forensisch medisch onderzoek en de verslaglegging daarvan.

Daarnaast houdt het iMMO tenminste één maal per negen maanden een studiedag waarin een bepaald thema verdieping krijgt. Deze studiedag vindt altijd op een zaterdag plaats. Tweemaal per jaar worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Het streven is om deze bijeenkomsten – die altijd in de avond plaatsvinden – twee maal in Amsterdam en twee maal in Utrecht te laten plaatsvinden.  Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij aan de studiedag en minimaal één intervisiebijeenkomst deelnemen. Zie voor data de agenda en onze nieuwsbrief.

Intervisiebijeenkomsten iMMO-rapporteurs najaar 2020

data volgen

Studiedag voor iMMO-rapporteurs

in afwachting ontwikkelingen Covid-19

iMMO-studiedag zaterdag 25 november 2017

Iedere 9 maanden vindt de studiedag voor rapporteurs plaats. Met ruim 40 mensen werd in de ochtend geluisterd naar en gesproken met Juliet Cohen, hoofd medische dienst van de Medico-Legal Reports Service van Freedom from Torture (UK). In de UK verzorgen artsen van Freedom from Torture en de Helen Bamber Foundation medische rapporten in zaken waarbij het vermoeden van marteling en geweld bestaat. Beide instellingen hebben een lange staat van dienst. Er zijn erg veel raakvlakken tussen de Britse en Nederlandse praktijk en het was goed om te horen dat de deskundigen in de UK tegen dezelfde problemen aanlopen als hun collegae in Nederland. Ook in de UK is er een ontwikkeling gaande dat onderzoeken steeds verder worden uitgebreid met langere rapportages tot gevolg. De vraag is of dat een goede ontwikkeling is in het kader van doelmatigheid en kosten. Daarom was men ook blij met het AMIF-project waarin dit onderwerp uitdrukkelijk aan de orde werd gesteld. Freedom from Torture verzorgt per jaar ongeveer 250 onderzoeken.
In de middag werd in werkgroepen stilgestaan bij de praktijk van het doen van onderzoek.

 

iMMO-studiedag zaterdag 4 februari 2017

Na de gebruikelijke opening door de directeur van iMMO met de stand van zaken volgden twee presentaties. Marcelle Reneman, universitair docent bij de sectie Migratierecht aan de VU, gaf een overzicht van de belangrijkste conclusies uit haar onderzoek hoe de IND medische rapportages van iMMO waardeert en interpreteert. (Klik hier voor onderzoek Medische waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken)
Daarna hield Ronald Rijnders, psychiater Pieter Baan Centrum (NIFP) en bestuurslid iMMO, een gloedvol betoog over forensisch rapporteren. Het middagprogramma had als thema fysieke en psychische klachten na seksueel geweld en werd ingeleid door twee ervaren iMMO-rapporteurs, Marieke Lagro (gynaecoloog) en Marieke van den Heuvel (klinisch psycholoog).

 

iMMO-studiedag zaterdag 16 april 2016

Na de introductie volgden twee workshops. Eén waarin Evert Bloemen,  arts, de vorderingen van de digitale littekenatlas presenteerde. Studenten hebben in de afgelopen maanden veel foto’s met een korte beschrijving uit dossiers geselecteerd. Vervolgens werd aan de hand van casuïstiek de littekenbeoordeling ter hand genomen. In de tweede workshop is door Mathijs Hoogstad en Marieke van den Heuvel, respectievelijk GZ- en klinisch psycholoog, het begrip psychologische marteling en de toepassing ervan in iMMO-rapportages met de groep besproken. ’s Middags was drs. Kaveh Bouteh, trainer en adviseur bij Pharos, te gast. Hij presenteerde het thema ‘Communicatie en cultuur’ met veel voorbeelden uit de praktijk en adviezen aan de rapporteurs over sensitief en effectief communiceren.

 

iMMO-studiedag zaterdag 13 juni 2015

In de ochtend gaf de directeur, Annemieke Keunen, eerst de stand van zaken weer met betrekking tot interne aangelegenheden. Daarna informeerde zij de rapporteurs over de aanbesteding van de IND in het kader van de implementatie van artikel 18. Een bijzonder programmaonderdeel was het bezoek van drie ex-cliënten met wie de rapporteurs in kleine groepjes van gedachten konden wisselen over de iMMO-onderzoeken. De middag was geheel gereserveerd voor Jane Herlihy, klinisch psycholoog. Zij hield een presentatie met als titel: Research update for medicolegal report writers’.
Herlihy presenteerde een uitgebreid overzicht van haar wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het geheugen en de invloed van trauma daarop in verschillende culturen. Herlihy is gespecialiseerd in de weerslag van deze problematiek in forensisch medische rapportages. Zij heeft als klinisch psycholoog sinds 2000 ook onderzoek verricht naar de wijze waarop juristen beslissingen nemen in asielverzoeken. Zij is niet alleen directeur van het onderzoeks Centre for the Study of Emotion and Law maar werkt ook bij een traumakliniek en als docent aan het University College te London.

 

 

 

 

Archief Rapporteurs

iMMO-studiedag 13 juni 2015

iMMO-studiedag 22 november 2014

iMMO-studiedag zaterdag 15 maart 2014

iMMO-studiedag zaterdag 1 juni 2013

Intervisiebijeenkomsten najaar 2013