Vacature

iMMO zoekt:

STAGIAIR DOSSIERONDERZOEK
bestuurs- en asielrecht

RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS
psychologen, psychiaters, (huis)artsen en medisch specialisten zeer welkom


STAGIAIR DOSSIERONDERZOEK

Het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek, iMMO, verzorgt forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld met name in vreemdelingrechtelijke procedures.

iMMO beschikt over een bezoldigd team medewerkers bestaande uit een directeur, twee artsen, twee psychologen en een psychiater, een managementassistent en een juridisch medewerker. Het team ondersteunt 17 artsen en psychologen die de onderzoeken op vrijwillige basis verrichten.

Je komt als stagiair te werken in een klein team van medici en niet-medici. Je wordt begeleid door een jurist.

Werkzaamheden:
· Dossieronderzoek naar vergoedingssystematiek van de Minister van Justitie inzake forensisch medisch onderzoek in de asielprocedure.
· Gegevensverwerking in de database
· Opstellen memo’s en notities.
· Zoeken van jurisprudentie en/of wet- en regelgeving.
· Contact met advocatuur

Voorwaarden:
· Stage in het kader van een juridische hbo-opleiding
· Duur september tot en met januari 2022 (5 maanden)

Parttime uren: 32 per week

Deadline sollicitaties: 31-8-2021

Contact: info@stichtingimmo.nl

 

RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS

Foltering, (seksueel) geweld, verlies van dierbaren ……

Veel asielzoekers willen er het liefst niet over praten. Niet tegen de hoorambtenaren van de IND, de advocaat, de medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of de verpleegkundige van de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)…..
Zij lopen daarmee het risico dat hun verzoek om asiel in Nederland door de IND als ongeloofwaardig of inconsistent wordt beoordeeld. Van marteling en andere gewelddadigheden kunnen zij immers geen papieren bewijzen overleggen. Er zijn zelden verklaringen van derden of (foto)materiaal. Een slachtoffer kan niet veel anders dan zijn of haar verhaal vertellen en eventuele littekens, botbreuken of andere fysieke restverschijnselen tonen. Maar indien men dat uit angst, vermijding of schaamte niet doet, ligt onvoldoende overtuigingskracht op de loer.
Deze mensen zijn gebaat bij een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. Daarvoor bestaat een internationaal erkende richtlijn: het Istanbul Protocol.
In de regelgeving is het sinds juli 2015 ook mogelijk om een medisch rapport volgens de EU-procedurerichtlijn artikel 18 in te brengen. De IND is verplicht de bevindingen mee te wegen in de beslissing op asiel. Het rapport kan aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas.

iMMO
Stichting iMMO is vooralsnog de enige onafhankelijke instelling waar een slachtoffer van mensenrechtenschendingen terechtkan om de precieze aard en gevolgen van martelingen en inhumane behandeling nauwkeurig te laten beschrijven. De onderzoeken bij iMMO worden uitgevoerd door medici, psychologen en psychiaters die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en zich onbetaald als rapporteur voor willen iMMO inzetten.

Opleiding
iMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering waaraan de rapporteur kosteloos deelneemt. De rapporteur ontvangt van iMMO standaard coaching met behulp van peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur.
Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining met daaraan gekoppeld het verrichten van 3 onderzoeken onder nauwe begeleiding. In de training wordt veel aandacht besteed aan het verrichten van een forensisch medisch onderzoek volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol en de verslaglegging daarvan.  iMMO houdt één maal per negen maanden een24 uur per week/per 15 mei 2021 studiedag. Tweemaal per jaar worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij minimaal 3 onderzoeken per jaar afronden en dat zij deelnemen aan de studiedag en intervisie bijeenkomsten.

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u:

  • uw deskundigheid op onbetaalde basis inzetten
  • medische/psychologische onderzoeken verrichten
  • werken met uiterst kwetsbare mensen
  • zich in andere culturen verdiepen
  • meewerken aan een zorgvuldige asielprocedure
  • minimaal drie onderzoeken per jaar doen én
  • deel uitmaken van een groep multidisciplinaire collegae

Nadere informatie vindt u op deze website onder rapporteurs.
U kunt ons ook bellen, dan vertellen wij u graag meer (020-8407670).

Als u zich direct als rapporteur wilt aanmelden dan kan dat
via het registratieformulier op deze website.