Word vrijwilliger!

iMMO is doorlopend op zoek naar

RAPPORTEURS

– artsen, psychologen en psychiaters die onbezoldigd willen bijdragen aan de bescherming van mensenrechten –

Foltering, seksueel geweld, verlies van dierbaren. Veel asielzoekers willen er het liefst niet over praten. Niet tegen de hoorambtenaren van de IND, de advocaat of anderen. Zij lopen daarmee het risico dat hun verzoek om asiel in Nederland door de IND als ongeloofwaardig of inconsistent wordt beoordeeld. Van marteling en andere gewelddadigheden kunnen zij immers geen papieren bewijzen overleggen. Er zijn zelden verklaringen van derden of (foto)materiaal. Een slachtoffer kan niet veel anders dan zijn of haar verhaal vertellen en eventuele littekens, botbreuken of andere fysieke restverschijnselen tonen.

Deze mensen zijn gebaat bij een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. Daarvoor bestaat een internationaal erkende richtlijn: het Istanbul Protocol.

Sinds 2015 is het officieel mogelijk een medisch rapport volgens de EU-procedurerichtlijn artikel 18 in te brengen. De IND is verplicht de bevindingen mee te wegen in de beslissing op asiel. Het rapport kan aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas.

Stichting iMMO is vooralsnog de enige onafhankelijke instelling waar een slachtoffer van mensenrechtenschendingen terechtkan om de precieze aard en gevolgen van marteling en inhumane behandeling nauwkeurig te laten beschrijven. De onderzoeken bij iMMO worden uitgevoerd door medici, psychologen en psychiaters die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en zich onbetaald als rapporteur voor willen iMMO inzetten. Zij worden ondersteund door de staf van iMMO.

Opleiding
Voor de rapporteurs heeft iMMO een programma van deskundigheidsbevordering ontwikkeld. De rapporteur ontvangt van iMMO standaard coaching met behulp van peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur. Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining met daaraan gekoppeld het verrichten van 3 onderzoeken onder nauwe begeleiding. In de training wordt veel aandacht besteed aan het verrichten van een forensisch medisch onderzoek volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol en de verslaglegging daarvan. iMMO houdt doorgaans drie bijeenkomsten per jaar: één studiedag en twee intervisiebijeenkomsten. Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij minimaal 3 onderzoeken per jaar afronden en dat zij deelnemen aan de studiedag en intervisie bijeenkomsten.

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u:

  • uw deskundigheid op onbetaalde basis inzetten
  • medische/psychologische onderzoeken verrichten
  • werken met uiterst kwetsbare mensen
  • zich in andere culturen verdiepen
  • meewerken aan een zorgvuldige asielprocedure
  • minimaal drie onderzoeken per jaar doen én
  • deel uitmaken van een groep multidisciplinaire collegae

Nadere informatie vindt u op deze website onder rapporteurs. U kunt ons ook bellen, dan vertellen wij u graag meer (020-368 2850).

Als u zich direct als rapporteur wilt aanmelden dan kan dat via het registratieformulier op deze website.