Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 1 | NR 6 | 25 JUNI 2012

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like ButtonTweet Button

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief in de huisstijl van het iMMO. Hierin stellen we u op de hoogte van recent nieuws van het iMMO én bespreken we casuïstiek. Sinds de officiële start op 5 maart van dit jaar, zijn er op de kop af 100 aanvragen om een forensisch medisch onderzoek binnengekomen en ruim 30 adviesaanvragen die niet (meteen) tot een onderzoek hebben geleid. Op de nieuwe website vindt u een uitgebreide beschrijving van hoe een aanvraag om onderzoek of advies in te dienen www.stichtingimmo.nl .

Bestuur
Het bestuur heeft per 1 juli 2012 twee nieuwe leden benoemd; Ronald Rijnders en Kees Groenendijk. Ronald Rijnders is werkzaam als forensisch psychiater binnen het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Kees Groenendijk, jurist, begon als advocaat in Amsterdam en was van 1982 tot 2008 hoogleraar rechtssociologie in Nijmegen.
Lees verder 

Trainingen iMMO-rapporteurs
24 maart en 9 juni 2012
Op twee verschillende zaterdagen hebben de nieuw aangesloten artsen en psychologen een eerste training van het iMMO gevolgd. Zij zijn de eerste lichting die, na een drukbezochte  kennismakings bijeenkomst in februari van dit jaar, zich bereid verklaarde als iMMO-rapporteur te willen beginnen. In totaal zijn bijna 30 rapporteurs aanwezig uit alle hoeken van het land. De eerste dag vond plaats in Diemen, waar ook het kantoor van het iMMO gevestigd is, de tweede dag in Utrecht.
Lees verder

Casus
Asielaanvraag met geheugenstoornissen
Een asieladvocaat benadert het iMMO om een medisch onderzoek te doen bij een uitgeprocedeerde Iraanse asielzoeker. Het gaat volgens de advocaat duidelijk om een man die gemarteld is, maar wiens verhaal eerder door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) niet geloofwaardig werd geacht. Hij kwam naar Nederland en vroeg asiel aan. Twee jaar later raakte hij na zijn beroepszaak uitgeprocedeerd. Volgens de advocaat heeft hij zijn asielverhaal aan de IND niet goed kunnen vertellen omdat hij door de martelingen in coma is geraakt en hij verder nauwelijks heldere herinneringen aan de martelingen heeft.

Lees verder

Maieutics, een Europees project
In het kader van een Europees samenwerkingsproject onder de naam Maieutics, werkt iMMO samen met organisaties uit Italië, Engeland, Griekenland en Roemenië aan een ‘Good Practise’ voor het zo goed mogelijk horen van asielzoekers die in land van herkomst gemarteld zijn. Slachtoffers van extreem geweld en marteling in het bijzonder, zijn heel vaak niet gemakkelijk te horen omdat men oneindig veel verschillende manieren hanteert om met de herinneringen, herbelevingen en andere gevolgen om te kunnen gaan. Dat is een reëel probleem voor allen die deze extreem kwetsbare groep tijdens de asielaanvraag ziet en van de asielzoeker wil weten wat er gebeurd is. Ondanks de (grote) nationale verschillen in opvangprocedures wordt er gezocht naar een gemeenschappelijke richtlijn waarbij wordt bekeken op welk moment meer samenwerking met gespecialiseerde medische hulp noodzakelijk is. iMMO heeft alle ketenpartners geïnterviewd, een voorlopig rapport opgesteld en een onderzoekster uit Italië kennis laten maken met de opvangprocedure in Nederland. Het project wordt in het najaar afgesloten met een pilot.


Drie keer AA
Het iMMO ontvangt regelmatig aanvragen voor medisch onderzoek in de zogenaamde algemene asielprocedure (AA-procedure). De AA-procedure neemt in beginsel 8 dagen in beslag en vaak zal al binnen twee weken het verzoek om een voorlopige voorziening toe te kennen, worden behandeld bij de rechtbank. De rechtbank kan in deze zaken ook direct inhoudelijk beslissen op het beroep tegen de beslissing van de IND. Gedurende deze korte termijnen zal het iMMO vaak niet lukken om een aanvraag voor een medisch onderzoek te beoordelen, een uitgebreid medisch onderzoek te doen en daarover te rapporteren. In de vreemdelingencirculaire staat dat een rapportage van het iMMO wordt meegewogen in de beoordeling van de geloofwaardigheid. De asielzoeker en diens advocaat zijn derhalve afhankelijk van de voorzieningenrechter om het belang van het onderzoek te beoordelen en mee te wegen in het verzoek om een voorlopige voorziening. Inmiddels hebben betrokken advocaten in drie zaken terugkoppeling ontvangen op welke wijze de rechtbank met een dergelijk verzoek is omgegaan.
Lees verder

Trainingen/Lezingen iMMO extern
Op 29 april heeft Elsbeth Kors in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) in Zwolle een training verzorgd aan VWN-vrijwilligers die werkzaam zijn in het oosten en noorden van Nederland. Met ervaren medewerkers  werd in de ochtend ervaringen uitgewisseld over het signaleren van en omgaan met psychische klachten bij asielzoekers. In de middag werd aan nieuwe VWN-vrijwilligers werkzaam in Ter Apel, Zevenaar en Arnhem de training Signalering van Psychische Problemen gegeven waarbij het gebruik van de signaleringslijst centraal staat.

Op 7 mei hield Evert Bloemen een lezing over medische aspecten in de asielprocedure voor een gehoor van advocaten bij de Werkgroep Rechtshulp Vreemdelingen van Vluchtelingenwerk Nederland. Tijdens dit verhaal heeft hij aandacht besteed aan de start en mogelijkheden voor adviesaanvragen bij het iMMO.
 

Op uitnodiging van het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt heeft Elsbeth Kors op 5 juni een voordracht gegeven over de werkzaamheden van het iMMO. Tijdens de bijeenkomst waren mensen uit allerlei groeperingen aanwezig die betrokken zijn bij ongedocumenteerde vluchtelingen, o.a. advocatuur, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en noodopvang.

 

 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Tel  020-840 76 70
Fax 020-840 76 97
info@stichtingimmo.nl
http://immo.createsend1.com/t/j-l-vslry-ujirluku-n/

 


Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief

spacer

Mededelingen

Rapporteurs
Inmiddels zijn er 41 artsen en psychologen iMMO rapporteur; de nieuwkomers hebben inmiddels een training gevolgd. In de komende maanden vindt nog een extra trainingsdag plaats. Artsen en psychologen die belangstelling hebben om iMMO-rapporteur te worden, kunnen voor een eerste kennismaking kijken op de website onder Rapporteurs.

 

Dossier- en Office medewerker gezocht
Ter vervanging van Paul Dallinga is het iMMO op korte termijn op zoek naar een nieuwe dossier- en office medewerker (Vacature). Paul was bij het iMMO gedetacheerd via Amnesty International en van aanvang af betrokken bij de oprichting van iMMO. Hij maakt na jaren intensief dossierwerk bij Amnesty International en het iMMO nu de overstap naar Maatwerk bij Terugkeer.

 

Directeur
Per 1 juli a.s. zal Riëtte Mellink haar werk als directeur van het iMMO officieel beginnen. Zij zal in de komende maanden kennismaken met de ketenpartners en de verdere ontwikkeling van het iMMO gestalte geven.

 

Agenda voor rapporteurs

In het kader van kwaliteitsbevordering en –bewaking vindt op zaterdag 6 oktober 2012 een jaarlijkse iMMO-dag plaats voor alle rapporteurs met verschillende lezingen en workshops van 10.00 – 16.00 uur. In elk geval wordt aandacht besteed aan de eigenheid van forensische rapportages in het algemeen en van rapportages in het asielrecht in het bijzonder. De rapporteurs wordtvriendelijk verzocht deze datum in de agenda te noteren. Een nadere uitnodiging volgt.

Casuïstiek besprekingen voor iMMO-rapporteurs vinden op verschillende locaties in het land plaats op de avonden van dinsdag 6 november, woensdag 14 november en donderdag 22 november.

 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, Vluchtelingenwerk Nederland en de Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief