Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 2 | NR 3 | 24 OKTOBER 2013

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Richtlijn 2013/32/EU Van het Europees Parlement        en de Raad d.d. 26 juni 2013

Aan asielzoekers wordt bij het allereerste contact met de IND naar schriftelijke bewijzen van hun asielverhaal gevraagd. In een dossier dat iMMO onlangs onder ogen kreeg, antwoordde de asielzoeker dat hij niets kon overhandigen: “Maar ik heb alle bewijzen op mijn lichaam”.  Een slachtoffer van marteling en geweld verkeert in bewijsnood en medische bevindingen kunnen aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas; het medisch steunbewijs. Het doel van iMMO is het leveren van een onafhankelijk forensisch onderzoek naar de fysieke en psychische klachten als gevolg van foltering of ander geweld. Het is de bedoeling dat alle Europese landen een dergelijk forensisch medisch onderzoek aan slachtoffers van marteling en geweld gaan aanbieden. Op 26 juni van dit jaar is een nieuwe richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangenomen. In artikel 18 van de Richtlijn 2013/32/EU  staat dat alle lidstaten vanaf medio 2015 zorg moeten dragen voor een medisch onderzoek naar aanwijzingen van vroegere vervolging of ernstige schade als gevolg van marteling en geweld. Dit onderzoek moet vervolgens worden voorgelegd aan de beslissingsautoriteit. Het is goed dat hiermee op Europees niveau gehoor is gegeven aan de vraag om meer medische deskundigheid bij de herkenning van een mogelijk slachtoffer van marteling en geweld. Dat iMMO op de goede weg is in haar streven om de IND en de rechter met een forensisch-medisch rapport te informeren, blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarin werd een iMMO-rapportage als een medisch deskundigenrapport aangemerkt. Zie verder onder Jurisprudentie.


Jurisprudentie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 juli 2013 (201211436/1/V4) .
De Afdeling oordeelt in deze uitspraak dat de conclusie van het iMMO-rapport een sterke aanwijzing geeft dat het bij de vreemdeling vastgestelde trauma is veroorzaakt door de gestelde marteling. In het licht van de uitspraak R.C. tegen Zweden van het Europese Hof (EHRM 9 maart 2010, 41827/07) is het vervolgens aan de staatssecretaris om daar nader onderzoek naar te doen. Het belang van deze uitspraak is vierledig. Allereerst is van belang dat het iMMO-onderzoek als deskundigenbericht serieus werd genomen. Ten tweede wordt van medisch steunbewijs niet verwacht dat het absolute bewijskracht levert. De conclusie in de iMMO-rapportage dat er sprake is van de Istanbul Protocol-gradatie ‘typerend’ laat weliswaar nog beperkte ruimte voor andere oorzaken dan het relaas maar is een dermate sterke aanwijzing voor de gestelde oorzaak dat hieraan niet zonder nader onderzoek voorbij kan worden gegaan Maar misschien nog wel belangrijker is dat het in deze zaak ging om psychisch steunbewijs. Hiermee hebben psychische restverschijnselen van marteling, dezelfde zeggingskracht inzake causaliteit en medisch steunbewijs als littekens of andere fysieke verschijnselen. Vanuit medisch oogpunt is dit niet meer dan logisch. Ten slotte wordt hiermee een eerdere uitspraak van de afdeling over medisch steunbewijs (ABRvS 17 augustus 2011, 201005185/1/V2, ve 11001973), gebaseerd op de uitspraak van het Europese Hof, bevestigd. Naar de samenvatting


Vervolg casus 1, Drie keer AA, Nieuwsbrief 6, 25 juni 2012
In onze nieuwsbrief van 25 juni 2012 hebben wij u in het artikel ‘Drie keer AA’  bericht over de al dan niet aanwezige bereidwilligheid van de rechtbank om in een AA-procedure de inbreng van een iMMO-rapportage af te wachten. Wij bespraken toen drie cases. In de eerste twee besloot de voorzieningenrechter  een iMMO-rapportage af te wachten , in de derde zag de voorzieningenrechter hier geen aanleiding voor en  besliste direct op beroep. De eerste casus brengen we graag nogmaals onder uw aandacht, dit gezien het bijzondere verloop van de procedure.

Betrokkene is een 23 jarige man uit Nepal die als student actief lid werd van een aan een politieke partij verwante studentenbeweging.  Door rebellen van een communistische jongerenpartij is hij in het bijzijn van zijn ouders uit huis gehaald en meegevoerd naar een afgelegen bos waar hij langdurig en ernstig werd mishandeld.  Hij vluchtte uiteindelijk naar Nederland waar zijn aanvraag tot het verlenen van een asielvergunning in april 2012 werd afgewezen. Zijn advocaat diende beroep in en verzocht de rechtbank in afwachting van de iMMO-rapportage de zaak nog niet inhoudelijk te behandelen. Die voorlopige voorziening werd toegewezen. De rechtbank was bereid de iMMO-rapportage af te wachten. Helaas kon het  iMMO-onderzoek geen doorgang vinden omdat de advocaat  zijn cliënt inmiddels  niet meer kon bereiken. Deze was MOB gegaan (met onbekende bestemming vertrokken). Betrokkene had na het ontvangen van het voornemen namelijk begrepen dat hij niet langer in Nederland mocht blijven. Landgenoten vertelden hem dat hij op korte termijn zou worden uitgezet als hij niet zelfstandig zou vertrekken. Lees verder


Aantal aanvragen iMMO-onderzoek, stand van zaken op 22 oktober 2013

iMMO heeft in 2013 166 aanvragen ontvangen voor een iMMO-onderzoek. Op 22 oktober waren er daarvan 107 medisch inhoudelijk beoordeeld. In 35 zaken wordt nog gewacht op toezending van ontbrekende stukken, nadere toelichting van de advocaat of stappen van de IND. En 7 aanvragen werden voorafgaande aan de beoordeling, weer ingetrokken. Van de 107 zaken die inhoudelijk zijn beoordeeld, werden er 76 toegewezen voor een onderzoek, 4 zaken resulteerden in een uitgebreid schriftelijk advies. Van de 76 toegewezen zaken zijn er inmiddels 35 afgesloten met een iMMO-rapportage; 41 zaken bevinden zich thans nog in de onderzoeksfase. In 25% (27 zaken) van de zaken die inhoudelijk zijn beoordeeld, werd besloten geen onderzoek te verrichten.
De advocaten van de 140 zaken waarin in 2012 en 2013 een iMMO-rapportage is opgesteld, werden door het iMMO benaderd met de vraag in welke fase van de asielprocedure zij de rapportage hebben ingediend en wat hiervan het resultaat was. Tot op heden is in 57 zaken (40%) door de IND een vergunning verleend. In 35 zaken loopt de procedure nog bij de IND, de rechtbank of de Raad van State. 4 Zaken zijn tot in hoger beroep afgewezen. In 4 zaken wordt nog gewacht met het indienen van de rapportage. In 3 zaken is betrokkene met onbekende bestemming vertrokken dan wel (vrijwillig) teruggekeerd naar land van herkomst. En in 41 zaken hebben we nog niets vernomen van de advocaat.


Casuïstiek

Vrouwelijke gehoormedewerker geen garantie voor volledig verklaren
Een 31-jarige man uit een Afrikaans land die actief is in een politieke partij, belandt na een demonstratie in de gevangenis. Na zijn vrijlating wordt hij gezocht als de president bij een aanslag wordt gedood. In 2009 vraagt hij in Nederland asiel aan. Hij vertelt de IND in het nader gehoor over zijn activiteiten voor de partij, over de demonstratie die tot zijn aanhouding leidde en over het feit dat hij eerder al een paar keer kortdurend werd vastgehouden en weer vrijgelaten. Maar uiteindelijk wordt hij langdurig vastgehouden in een vanwege martelpraktijken beruchte gevangenis.
Vervolg

Verklaring ernstige marteling eerst volledig na iMMO-onderzoek
Een advocaat stuurt een aanvraag naar iMMO met het verzoek voor onderzoek van een jonge man uit een Aziatisch land die in zijn asielprocedure een voornemen tot afwijzing heeft ontvangen. De man is ernstig mishandeld geweest waarvan duidelijk letsel is te zien en waaraan hij niet-aangeboren hersenletsel heeft overgehouden. Daarnaast is hij ernstig psychisch getraumatiseerd en daarvoor in behandeling bij de GGZ. De advocaat vraagt iMMO te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, er aanwijzingen zijn voor steunbewijs tussen het opgelopen letsel en het door betrokkene gestelde relaas. De man blijkt tevens zeer slecht over bepaalde gebeurtenissen te kunnen vertellen. Ook gedurende zijn GGZ-behandeling.
Vervolg


Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk bestaan drie grote organisaties die forensisch medisch onderzoek verrichten ten behoeve van de asielprocedure. Bij één daarvan, de Medical Foundation (onderdeel van Freedom from Torture), hebben Elsbeth Kors en Annemieke Keunen op 9 en 10 oktober in Manchester een training bijgewoond die men artsen en psychologen aanbiedt. Net als in Nederland bestaat ook in het Verenigd Koninkrijk geen opleiding voor het doen van een forensisch onderzoek bij slachtoffers van marteling en geweld in de asielprocedure. De Medical Foundation geeft net als iMMO, de jarenlang opgebouwde kennis door met intensieve intercollegiale samenwerking. Er zijn werkafspraken met de Medical Foundation voor de nabije toekomst gemaakt.
De twee andere grote organisaties die forensisch-medisch rapporteren zijn de Helen Bamber Foundation en Medical Justice; de laatste uitdrukkelijk alleen bij asielzoekers die in vreemdelingendetentie zitten. Op 14 oktober is Frank Arnold,  arts en verbonden aan beide instellingen, kennis komen maken op iMMO. Ook met hem zijn afspraken voor samenwerking in de toekomst gemaakt.


Rapporteur aan het woord

Eefje Smits - gz-psycholoog

Even geleden ben ik gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwe vaste rubriek in de nieuwsbrief van het iMMO, “rapporteur aan het woord”. Schrijven vanuit je ervaringen, het mag alles zijn.

Het doen van onderzoek is altijd een ervaring in een spanningsveld van weerstand en voldoening voor mij en van rolverwarring. Dat begint eigenlijk al meteen, als het dossier van het onderzoek arriveert. Het is weer een lijvig dossier, belangrijk om goed te lezen. Want in de vier uur die staat voor het daadwerkelijk onderzoek doen, wil ik wel goed de vraag kunnen toespitsen. OK, stukken lezen. Eerst maar de medische stukken, huisartsen dossier en brief van GGZ. Dat is de taal die ik spreek. Duidelijk verhaal, dit kan ik volgen. Dan volgt het dikke deel van het dossier.
Lees verder


Jaarrekening en Jaarverslag

Voor de zomer had iMMO haar Jaarrekening en Jaarverslag over 2012 gereed. De Jaarrekening is op te vragen en het Jaarverslag is in te zien op de website. Lees hier het Jaarverslag.


Kennisbank Filantropie

Sinds juli 2013 is iMMO opgenomen in de Kennisbank Filantropie; een onafhankelijk centraal informatiepunt waarbij de activiteiten van goede doelen overzichtelijk en transparant aan mogelijke fondsen worden gepresenteerd. De Kennisbank Filantropie heeft een basisvalidatie over iMMO uitgevoerd en ontsluit de informatie, zonder een waardeoordeel te geven, aan een groot aantal samenwerkingspartners. Ga hier naar De Kennisbank Filantropie.


Adviesraad

Op 14 oktober jl. vond een eerste bijeenkomst van de Adviesraad van iMMO plaats9. Alle genodigden hebben met elkaar kennisgemaakt en er is gesproken over de werkwijze van de Adviesraad en het traject van de deskundigheidsbevordering en de toekomstige financiering van iMMO. De Adviesraad zal twee keer per jaar bijeen komen; in maart en in oktober. Ga hier naar het Reglement Adviesraad iMMO.


Eindreferaat over analyse iMMO-rapportages

Op maandag 7 oktober presenteerde Rembrant Aarts, psychiater in opleiding bij GGZ Centraal, zijn wetenschappelijk eindreferaat over een bij het iMMO uitgevoerd onderzoek: “Medisch - psychiatrisch forensische rapportage bij asielzoekers”. Aan de hand van literatuur en een kwantitatieve analyse van iMMO-rapportages (N=97) werden onder andere de volgende vraagstellingen besproken: wat zijn de (psychiatrische) kenmerken van de onderzochte asielpopulatie?; hoe beoordelen de rapporteurs de eventueel aanwezige (causale) relatie  tussen het asielrelaas en de bestaande psychopathologie?; welke variabelen spelen een rol in het tot stand komen van deze causaliteitsbeoordeling? Rembrant Aarts bereidt nu een artikel over zijn onderzoek voor.


Contacten iMMO-extern

ICLMH
Op 19 juli vond in Amsterdam het International Congress on Law and Mental Health plaats. Namens iMMO heeft Dr. H.A.P.C. Oomen, arts en medisch antropoloog, een bijdrage geleverd aan een workshop ‘Deniability and Retraumatization’ waarin met aanwezigen uit de hele wereld werd stilgestaan bij de complexe fysieke en psychische problematiek van de asielzoekerspopulatie.

SVMA, Orde van Advocaten en VAJN
Op 20 augustus heeft Annemieke Keunen overleg gevoerd met mr. Annelies Hoftijzer, voorzitter Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA), mr. Lineke Blijdorp lid van Wetgevingscommissie Vreemdelingenrecht van de Nederlandse orde van advocaten en lid van overleg met vreemdelingenkamers en mr. Jakob Wedemeijer, lid bestuur Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). Er is verkennend gesproken over de mogelijkheid om in zaken die voor de rechter komen, ook een factuur voor een iMMO-rapportage in te dienen in de verwachting dat deze tot de proceskosten behoren.

iMMO-IND
Op 19 september vond voor de tweede maal een casuïstiekoverleg plaats met een tiental IND-(beslis)ambtenaren en juristen. Opnieuw is op dossier niveau besproken hoe medische oordelen tot stand komen en hoe de IND dat vervolgens juridisch weegt. Verschillende misverstanden die zich in de praktijk over en weer voordoen, zijn met elkaar besproken. Naar aanleiding van het eerste overleg is de iMMO-vraagstelling aangescherpt. Naar aanleiding van dit overleg is besloten om een leeswijzer samen te stellen die voortaan elk iMMO-rapport zal vergezellen. Op die manier hoopt iMMO de meest structureel voorkomende problemen met het lezen van medische informatie, voor te zijn.

Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie 
In september heeft Annemieke Keunen zowel met Marit Maij (PvdA) als met Gerard Schouw (D66) een kennismakingsgesprek gevoerd om hen te vertellen over de voorgeschiedenis,  werkwijze en plaats van iMMO in de asielprocedure. Er staan voor de komende maanden nog afspraken gepland met vertegenwoordigers van de VVD, SGP, CDA en SP.

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
http://immo.createsend1.com/t/j-l-tikljdd-kjljijg-c/

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Mededelingen

Oproep vrouwelijke huisartsen, gynaecologen en psychiaters

Het iMMO heeft behoefte aan meer vrouwelijke huisartsen, gynaecologen en psychiaters. Gezien de voorkeur van veel vrouwen om onderzocht te worden door vrouwelijke artsen, lopen wij met enige regelmaat aan tegen een tekort waardoor onze wachttijd verlengd moet worden. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand? Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de onze website onder Rapporteurs.

 

Training nieuwe rapporteurs
Op donderdag 26 september zijn 6 nieuwe rapporteurs getraind. Het betreft 3 vrouwelijke artsen,1 vrouwelijke psychiater in opleiding en 2 mannelijke psychologen. De nieuwe rapporteurs kunnen met hun collegae kennismaken op de komende intervisieavonden.

 

Agenda voor rapporteurs

Intervisiebijeenkomst najaar 2013
Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering zullen er binnenkort 4 intervisie-bijeenkomsten plaatsvinden;  in Amsterdam op donderdag 31 oktober en dinsdag 12 november, in Utrecht op woensdag 6 november en maandag 11 november. Indien u zich nog niet heeft aangemeld verzoeken wij u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen via info@stichtingimmo.nl


iMMO-studiedagen 2014
In 2014 zullen de iMMO-studiedagen plaatsvinden op zaterdag 15 maart en zaterdag 29 november. We verzoeken u vriendelijk beide data alvast in uw agenda te reserveren.
l


Intervisiebijeenkomsten 2014
In het voorjaar van 2014 zullen de intervisiebijeenkomsten plaatsvinden in de weken 13, 14 en 15 (maart, april). De bijeenkomsten in het najaar staan gepland voor de weken 39, 40, 41 (september, oktober).

spacer
top
Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, Vluchtelingenwerk Nederland en Johannes Wier Stichting.
bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief