Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 2 | NR 2 | 26 JUNI 2013

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

VN Internationale dag voor steun aan slachtoffers van foltering: 26 juni.

De Verenigde Naties hebben 26 juni uitgeroepen tot de jaarlijkse Internationale dag voor steun aan slachtoffers van foltering. De VN hebben deze datum 26 jaar geleden om twee redenen uitgekozen. Ten eerste omdat op 26 juni 1945 het Handvest van de VN werd getekend; het allereerste internationale instrument waarin alle VN-lidstaten werden opgeroepen om mensenrechten te respecteren. Ten tweede omdat op 26 juni 1987 het VN Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing effectief werd waarmee foltering tot misdaad werd bestempeld. Als een land het verdrag getekend én geratificeerd heeft, verplicht het zichzelf om marteling te voorkomen en slachtoffers van marteling te ondersteunen. Vandaag de dag hebben 146 landen dit verdrag geratificeerd maar 49 landen nog niet.

Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN, heeft de intentie van 26 juni kernachtig samengevat: 
This is a day on which we pay our respects to those who have endured the unimaginable. This is an occasion for the world to speak up against the unspeakable. It is long overdue that a day be dedicated to remembering and supporting the many victims and survivors of torture around the world.”

Over de hele wereld  zijn voor deze dag evenementen georganiseerd waarmee uitdrukking wordt gegeven aan solidariteit met slachtoffers van marteling en wordt opgeroepen om marteling, in welke vorm dan ook, te veroordelen.

Zie verder de sites van de International Rehabilitation Council for Torture Victims  en van de Verenigde Naties.

 

Jurisprudentie

Een 23 jarige man, afkomstig uit Sri Lanka werd in 2007 aangehouden en gearresteerd door het Sri Lankaanse leger op verdenking van lidmaatschap van de LTTE (Tamil Tijgers). Hij werd 16 dagen vastgehouden en dagelijks gemarteld in verband met verdenking van LTTE lidmaatschap. De man werd vastgehouden in een ruimte van 2 bij 2 meter, zonder daglicht, zonder toilet. Hij kreeg onregelmatig en onvoldoende voedsel en water. Als hij daarom vroeg, werd hij gestraft door middel van nieuwe mishandelingen. Vaak werd hij bewusteloos geslagen en vervolgens aan zijn lot overgelaten. Over de martelingen vertelt hij: ‘Ik werd met handen en voeten geslagen en met een riem tegen de kuiten. Ook schopten de militairen mij met hun laarzen waar scherpe dingen aan zitten die in je blijven haken. Ook tegen mijn penis. Ze hebben me met peuken gebrand'. Hij werd ook anaal verkracht door een dronken militair; door schaamte heeft hij dit niet eerder verteld.
Lees verder

 

Aantal aanvragen iMMO-onderzoek, stand van zaken op 20 juni 2013

In 2013 heeft iMMO 88 aanvragen ontvangen voor een iMMO-onderzoek. Op 20 juni waren er daarvan 53 medisch inhoudelijk beoordeeld. In 33 zaken wordt nog gewacht op toezending van ontbrekende stukken, nadere toelichting van de advocaat of stappen van de IND. En 2 aanvragen werden voorafgaande aan de beoordeling, weer ingetrokken. Van de 53 zaken die inhoudelijk zijn beoordeeld, werden er 39 toegewezen voor een onderzoek, 1 zaak resulteerde in een uitgebreid schriftelijk advies en 13 zaken werden afgewezen. Van de 39 toegewezen zaken zijn er inmiddels 8 afgesloten met een iMMO-rapportage; 31 zaken bevinden zich thans nog in de onderzoeksfase.
De advocaten van de 100 zaken waarin in 2012 en 2013 een iMMO-rapportage is opgesteld, zijn recent door het iMMO benaderd met de vraag in welke fase van de asielprocedure zij de rapportage hebben ingediend en wat hiervan het resultaat was. In 26 zaken is door de IND een positieve beschikking afgegeven (asielaanvraag toegewezen). In 35 zaken loopt de procedure nog. In 2 zaken is betrokkene met onbekende bestemming vertrokken. In 37 zaken is het resultaat nog onbekend.

 

Adviesraad

Het iMMO is geen belangenbehartiger maar wil zich profileren op de kwaliteit van het af te geven professioneel oordeel. Om dit te bevorderen is een goede aanhechting aan deskundigheden buiten de organisatie gewenst. In dat kader heeft het iMMO de afgelopen maanden een aantal organisaties benaderd met het verzoek een deelnemer voor te dragen voor de adviesraad. De adviesraad heeft een adviserende rol, dient als klankbord voor directie en bestuur van het iMMO, vormt een platform voor opbouw en uitwisseling van deskundigheden en biedt een informele liaison met verwante organisaties in het veld. Tot onze vreugde hebben tot nu toe de volgende organisaties hun medewerking toegezegd:

Amnesty International
Arq Psychotrauma Expert Groep
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
College voor de Rechten van de Mens

Johannes Wierstichting  
Pharos
VluchtelingenWerk Nederland

De eerste bijeenkomst van de adviesraad staat gepland voor september. Lees hier het Reglement voor de Adviesraad

 

Casuïstiek

Afwijzing aanvraag iMMO-onderzoek
Regelmatig krijgt het iMMO aanvragen voor het doen van onderzoek bij asielzoekers die al zeer lang in Nederland zijn. Zij zijn verwikkeld (geweest) in diverse procedures en hebben bijvoorbeeld zowel op asiel- als op medische gronden één of meerdere aanvragen doorlopen. Vaak gaat het dan om schrijnende situaties waarbij er veel medische informatie is van behandelaren en het juridisch traject gestagneerd is. Het is voor het iMMO in een dergelijke casus niet makkelijk om te bepalen of het doen van een iMMO-onderzoek een zinvolle bijdrage kan leveren aan de asielprocedure. De volgende zaak is een goede illustratie hiervan.

Lees verder

 

iMMO-studiedag zaterdag 1 juni 2013

Op zaterdag 1 juni jl. vond de tweede iMMO-studiedag plaats. In het kader van de interne opleiding aan rapporteurs, organiseert iMMO om de negen maanden een studiedag. Op deze studiedag heeft Annemieke Keunen ,directeur iMMO, de volle zaal eerst op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten en een aantal beleidsvoornemens toegelicht. Daarna werd de ochtend inhoudelijk geopend door mevrouw mr. dr. D. Baldinger, voormalig bestuursrechter bij de Vreemdelingenkamer van de Rechtbank Amsterdam. Zij sprak over de rol van het medisch steunbewijs in de asielprocedure. Tevens werd de marginale- versus volle toetsing nader besproken. Vervolgens hield de heer drs. R. Rijnders, forensisch psychiater, een presentatie over het uitvragen van PTSS en sprak de heer drs. R. Aarts, aios psychiatrie, over PTSS en causaliteit. Na een heerlijke lunch volgden twee parallelle workshops. De een betrof littekenbeoordeling onder leiding van mevrouw drs. M. van der Linden, dermatoloog AMC. In de andere workshop werd door Elsbeth Kors, klinisch psycholoog iMMO, aandacht besteed aan het verrichten van psychologische testen. Aan het eind van de dag werden nog diverse aandachtspunten met betrekking tot de onderzoeken en rapportages gepresenteerd door Evert Bloemen,arts iMMO. Alle rapporteurs ontvangen binnenkort een uitgebreid inhoudelijk verslag én de resultaten van de evaluatie per mail.
De volgende studiedagen zullen plaatsvinden op zaterdag 15 maart 2014 en zaterdag 29 november 2014.

 

IRCT: Getting the Evidence

Het International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) heeft kort geleden een 3-jarig project afgerond getiteld: Use of forensic evidence in the fight against torture. Het had tot doel om het gebruik van medisch onderzoek te promoten bij het documenteren van aanklachten van slachtoffers van marteling. Omdat slachtoffers geen bewijs kunnen overhandigen van wat hen overkomen is, is het moeilijk om daders te vervolgen. Met behulp van een medisch-forensisch rapport is er begin van bewijs dat ingebracht kan worden. De IRCT werkte hierbij samen met enkele centra die slachtoffers van marteling opvangen in Equador, Georgië, Libanon en de Filippijnen. Er werd een groep van 30 forensisch experts samengesteld om zo snel mogelijk ter plaatse onderzoek te kunnen doen bij mogelijke slachtoffers. Zie verder het afsluitend rapport van dit project: Getting the Evidence. Countering Torture through medico-legal documentation.

 

Contacten iMMO extern

iMMO-IND
Op 25 april vond een bijeenkomst plaats tussen verschillende IND-medewerkers die medische zaken behandelen en iMMO-staf. Het was prettig om met elkaar te kunnen spreken over de wijze van rapporteren en hoe dat wordt gelezen en beoordeeld door o.a. hoor- en beslismedewerkers. Het was ook goed om wederzijds nader te kunnen ingaan op de verschillende taken die beide partijen hebben in het asielproces. Afgesproken werd om later in het jaar opnieuw met elkaar om de tafel te zitten.

iMMO-MediFirst
Op 2 mei vond een overleg plaats tussen de IND (coördinator en adviseur medische zaken), de manager en directeur van MediFirst en iMMO-staf. Besproken werd onder andere hoe de conclusies van een iMMO-onderzoek de resultaten van een MediFirst advies vaak ondersteunen maar ook kunnen tegenspreken en hoe dat geduid moet worden. Eveneens werd besproken hoe en waarom MediFirst door de IND wordt gevraagd om de conclusies van een iMMO-rapport te beoordelen.

iMMO-NRGD
Op 23 mei heeft Annemieke Keunen met Ronald Rijders (directeur en bestuurslid iMMO) een onderhoud gehad met Michel Smithuis, directeur van het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) in Utrecht. De iMMO-richtlijnen, opleidings- en toetsings eisen zijn vergelijkenderwijs met die van het NRGD doorgenomen. In de toekomst mag iMMO gebruik maken van de expertise van het NRGD om de kwaliteitsnormen voor de iMMO-werkzaamheden te kunnen toetsen.
 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
http://immo.createsend1.com/t/j-l-tlidtrd-urtttdth-n/

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief

spacer

Mededelingen 

Oproep vrouwelijke huisartsen, gynaecologen en psychiaters

Het iMMO heeft behoefte aan meer vrouwelijke huisartsen, gynaecologen en psychiaters. Gezien de voorkeur van veel vrouwen om onderzocht te worden door vrouwelijke artsen, lopen wij met enige regelmaat aan tegen een tekort waardoor onze wachttijd verlengd moet worden. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand? Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de onze website onder Rapporteurs.

 

Agenda voor rapporteurs

Intervisiebijeenkomst najaar 2013
Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering zullen er in november: week 44, 45 en 46 vier intervisie-bijeenkomsten plaatsvinden; 2 in Amsterdam, 2 in Utrecht. De exacte data volgen spoedig per e-mail.


iMMO-studiedagen 2014
In 2014 zullen de iMMO-studiedagen plaatsvinden op zaterdag 15 maart en zaterdag 29 november. We verzoeken u vriendelijk beide data alvast in uw agenda te reserveren.
 

Intervisiebijeenkomsten 2014
In het voorjaar van 2014 zullen de intervisiebijeenkomsten plaatsvinden in de weken 13, 14 en 15 (maart, april). De bijeenkomsten in het najaar staan gepland voor de weken 39, 40, 41 (september, oktober).

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief