Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 2 | NR 4 | 10 DECEMBER 2013

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like ButtonTweet Button

10 December: internationale dag voor de rechten van mens

Op 10 december wordt dit jaar voor de 20e keer de dag gevierd waarop de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als resolutie aannam (lees meer over deze viering). De verklaring is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. De Universele Verklaring is gebruikt als basis voor zo’n driehonderd verdragen en (niet-bindende) verklaringen.

De Algemene Vergadering van de VN heeft in dat kader op 8 november jl. unaniem een resolutie aangenomen waarin alle staten worden opgeroepen om mogelijke slachtoffers van marteling en geweld snelle hulp te verlenen:  “calls upon all States to adopt a victim-oriented approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, paying special attention to the views and needs of victims in policy development and other activities relating to rehabilitation, prevention and accountability for torture”. De resolutie bevestigt de internationale consensus waar het gaat om het recht van slachtoffers op juridische, medische en psychische bijstand.
Aan bovenstaande gedachte werd invulling gegeven door de International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) met twee studies waar iMMO aan heeft bijgedragen. Het verrichtte een vergelijkende studie in 18 verschillende landen naar de (h)erkenning van mogelijke slachtoffers van marteling tijdens de asielprocedure. En het bracht een rapport uit naar aanleiding van de Internationale VN-dag voor steun aan slachtoffers van foltering op 26 juni. In dit rapport staan alle activiteiten op die dag over de hele wereld werden ondernomen, vermeld. 


Jurisprudentie

RJ tegen Frankrijk, EHRM, 19 september 2013 (JV 2013/375)NB. Onderstaande jurisprudentie komt niet voort uit een iMMO-onderzoek maar gezien het belang ervan voor medisch onderzoek in de asielprocedure wordt de uitspraak hier opgenomen.

In deze zaak geeft het Europees Hof een verdere invulling aan de onderzoeksplicht van de autoriteiten. Deze zijn gehouden aanvullend onderzoek te verrichten indien uit een medisch onderzoek aanwijzingen van marteling blijken. Niet noodzakelijk is dat een medisch document expliciete conclusies trekt omtrent de herkomst van het letsel. Deze uitspraak vormt een aanscherping van de uitspraak RC tegen Zweden (EHRM 9 maart 2010). Lees verder
 

Aantal aanvragen iMMO-onderzoek: stand van zaken per 10 december 2013

Tot nu toe heeft iMMO 189 aanvragen ontvangen (in 2012 waren dat er 210).
Daarvan zijn er 128 medisch inhoudelijk beoordeeld: 46 zaken zijn inmiddels afgesloten met een iMMO-rapportage (in 2012 waren dat er 39) en 46 zaken bevinden zich nog in de onderzoeksfase. Evenals in 2012 werd ongeveer 25% van de zaken afgewezen (33 dossiers 2013). In 3 zaken heeft het onderzoek om verschillende redenen geen doorgang gevonden.
Van de overige dossiers werd in 5 zaken de aanvraag nog voor beoordeling teruggetrokken en wachten we in 49 zaken nog op aanvullende informatie, 7 zaken staan op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. Daarnaast ontvingen wij in 2013 rond de 120 verzoeken om advies per mail, telefoon of via het online formulier 'stel uw vraag', vanuit de behandelsector, de advocatuur en VluchtelingenWerk.
Van de in totaal 150 -in 2012 en 2013 uitgebrachte- rapportages zijn een aantal resultaten bekend: in 65 dossiers werd een vergunning verleend. In 10 dossiers moet de IND nog een beslissing nemen. 13 dossiers liggen bij de rechtbank. 10 dossiers liggen in hoger beroep (5 ingesteld door advocaat en 5 ingesteld door IND). In 5 dossiers moet de iMMO-rapportage nog ingebracht worden bij een in te dienen hasa. 2 Dossiers liggen bij het Europese Hof. 3 zaken zijn tot in hoger beroep afgewezen. In 39 dossiers is nog geen resultaat of is nog geen resultaat bekend. In 3 zaken is betrokkene teruggekeerd/MOB.
 

Verslag intervisiebijeenkomsten iMMO-rapporteurs najaar 2013

In 2013 is iMMO gestart met het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor de iMMO-rapporteurs. De bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats; in het voor- en najaar. De intervisie is bedoeld om de rapporteurs de gelegenheid te geven met elkaar ervaringen uit te wisselen, belanghebbende zaken te bespreken en van elkaar te leren.

In de maanden oktober en november hebben wederom vier iMMO-intervisiebijeenkomsten plaats gevonden. Twee bijeenkomsten in Utrecht werden begeleid door Evert Bloemen, arts en de andere twee bijeenkomsten werden in Amsterdam begeleid door Elsbeth Kors, klinisch psycholoog. De inbreng op de vier avonden was levendig en gevarieerd. Vrijwel alle rapporteurs ervaren het doen van onderzoek en het schrijven van de rapportage als een intensieve zaak. Lees verder


Oproep aan artsen en psychologen

Het iMMO blijft behoefte houden aan huisartsen, medisch specialisten en psychologen voor het doen van onderzoek en het schrijven van rapportages. Alle specialismen zijn welkom. Gezien de voorkeur van veel vrouwen om onderzocht te worden door vrouwelijke artsen, is de behoefte aan vrouwelijke rapporteurs groot. Maar mannen zijn zeker ook welkom. Meer informatie kunt u lezen op onze website onder Rapporteurs. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand? Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het registratieformulier op de onze website of bellen naar het iMMO.


Casuïstiek

Zwijgen over seksueel geweld
iMMO is benaderd om een onderzoek te doen bij een 33-jarige man uit een land in het Midden-Oosten.
Het asielrelaas dat hij aan de IND heeft verteld, is het volgende. Hij werkte bij de brandweer en werkte daar naar tevredenheid. Nadat hij woorden kreeg met een meerdere moest hij daar stoppen met werken en kreeg een baan aangeboden in de gevangenis. Daar werkend kreeg hij al snel door dat er mensen onschuldig werden vast gehouden en dat er op forse schaal gemarteld werd. Toen hij hierover melding maakte bij de directeur zei die hem dat hij zich er niet mee moest bemoeien en gewoon zijn werk moest doen. Omdat hij dit niet met zijn geweten kon verenigen, schreef hij over de gang van zaken een rapport naar de gouverneur. Enkele dagen later moest hij bij de directeur komen en werd hij in elkaar geslagen, bedreigd en twee dagen vastgezet. Lees verder


Contacten iMMO-extern

Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
iMMO heeft in de afgelopen weken kennis gemaakt met drie leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Het betreft mevrouw Sharon Gesthuizen (SP) en de heren Malik Azmani (VVD) en Eddy van Hijum (CDA). Tijdens de gesprekken is de voorgeschiedenis, werkwijze en plaats van iMMO in de asielprocedure aan de orde gekomen. Er staan nog afspraken gepland met vertegenwoordigers van de SGP en de CU.

Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang & Terugkeer
Annemieke Keunen en René Peters hebben tevens kennis gemaakt met Bart Jan ter Heerdt, hoofd, Afke Siezen, beleidsmedewerker, en Ira van der Zaal coördinator medische zaken van de Directie Migratiebeleid Asiel Opvang en Terugkeer. Tijdens het onderhoud zijn verschillende aspecten van het werk van iMMO aan de orde gekomen. Er is ook gesproken over de wijze waarop DMB de invulling van een forensisch-medisch onderzoek in de toekomst voorbereidt in het licht van artikel 18 van de EU-richtlijn van 26 juni 2013 (zie vorige Nieuwsbrief).

Medical Foundation: Verenigd Koninkrijk
Op 25 november hebben Annemieke Keunen en Elsbeth Kors in Londen met de directeur en medewerkers van de Medical Foundation (onderdeel van Freedom from Torture) besprekingen gevoerd. Het betreft een plan van iMMO om volgend jaar bijeen te komen met een klein aantal organisaties à la iMMO en de Medical Foundation om als forensisch deskundigen, artsen en psychologen, te spreken over de randvoorwaarden die gesteld moeten worden aan de invulling van artikel 18 van de EU-richtlijn. Op 26 november was iMMO vervolgens uitgenodigd tijdens de landelijke artsendag van de Medical Foundation.

 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Mededelingen

 

Kerst, Oud & Nieuw
In verband met de kerst-dagen en de jaarwisseling is het bureau van iMMO gesloten van

  25 december 2013
         tot en met 
    1 januari 2014

Vanaf donderdag 2 januari 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.

 

Vacature management assistent
Vanaf 1 februari zal Danielle Piechocki niet meer werkzaam zijn bij iMMO.  Thans  wordt een vacature gesteld voor de  nieuwe functie van management assistent per 1 maart. Geschikte kandidaten kunnen informatie inwinnen en zich kenbaar maken bij de directeur Annemieke Keunen (a.keunen@stichtingimmo.nl). Wie geschikte kandidaten weet is van harte uitgenodigd deze op dezelfde wijze kenbaar te maken. 

 

Vacature bestuurslid / penningmeester
Ren Sluis, bestuurslid en penningmeester, heeft om persoonlijke redenen besloten het bestuurslidmaatschap met ingang van 1 december 2013 te beëindigen. Het bestuur heeft met spijt hiervan kennis genomen. Het bedankt Ren voor zijn inzet en werkzaamheden voor het iMMO. Voor de functie van bestuurslid tevens penningmeester wordt nu een vacature gesteld. Geschikte kandidaten kunnen informatie inwinnen en zich kenbaar maken bij de voorzitter René Peters (rene@renepeters.nl) of de directeur Annemieke Keunen (a.keunen@stichtingimmo.nl). Wie geschikte kandidaten weet is van harte uitgenodigd deze op dezelfde wijze kenbaar te maken.


 

Agenda voor rapporteurs

iMMO-studiedagen 2014
In 2014 zullen de iMMO-studiedagen plaatsvinden op zaterdag 15 maart en zaterdag 29 november. We verzoeken u vriendelijk beide data alvast in uw agenda te reserveren.
 

Intervisiebijeenkomsten 2014
In het voorjaar van 2014 vinden de intervisie-bijeenkomsten plaats in de weken 13, 14 en 15 (maart, april) en in het najaar in de 
weken 39, 40, 41 (september, oktober).

 
 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief