Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 3 | NR 12 | 8 APRIL 2014

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button    Tweet Button    


Casuïstiek

Casus - Onderzoek op maat
In september 2013 ontvangt iMMO van een medewerker van een noodopvang een aanvraag voor een onderzoek bij een 45-jarige vrouw uit Centraal Afrika die sinds 2002 in Nederland verblijft. De medewerker geeft aan dat betrokkene verschillende littekens heeft die mogelijk te maken hebben met marteling en dat sprake is van veel psychiatrische problematiek. Voor de psychiatrische klachten is betrokkene in behandeling geweest. De behandeling is echter gestopt op het moment dat mevrouw niet meer verzekerd was. Daarop verergerden de klachten dusdanig dat mevrouw moest worden opgenomen in een psychiatrische instelling.
// Lees verder

Casus - iMMO onderzoek noodzakelijk?
Een 38-jarige vrouw uit het Midden-Oosten, verloskundige van beroep, heeft met twee kinderen in Nederland asiel aangevraagd. Haar man is met drie andere kinderen nog in het land van herkomst. De vrouw verblijft met haar kinderen in een detentiecentrum.
Kort na aankomst in Nederland in 2013 wordt deze vrouw onderzocht door MediFirst die in het medisch advies horen en beslissen constateert dat zij gespannen en verdrietig is maar dat zij medisch gezien wel gehoord kan worden door de IND. Een week na dit medisch advies krijgt zij een miskraam, vlak voordat zij een eerste gehoor zou krijgen. Naar aanleiding hiervan wordt zij opnieuw onderzocht door MediFirst waar dan wordt geconstateerd dat zij veel bloedverlies heeft gehad door de miskraam en dat ze vaak duizelig is. MediFirst adviseert de IND om haar nog niet te horen. Zij vertrekt met haar  kinderen vanuit het detentiecentrum naar een AZC. // Lees verder

Vervolgcasus - Teruggestuurd en gemarteld
In nieuwsbrief nr. 8 van 26 april 2013 hebben wij een casus besproken van een Tamil die werd uitgezet naar Sri Lanka terwijl de rechtbank op de dag van uitzetting besloot dat hij in Nederland zijn asielprocedure mocht afwachten. Gezien het bijzondere verloop van deze procedure brengen we graag het vervolg van deze casus onder uw aandacht. // Lees verder


Publicaties
 
In het tijdschrift Asiel & Migrantenrecht van VluchtelingenWerk zijn twee artikelen over medisch steunbewijs in de asielprocedure verschenen.
Vanuit medisch perspectief is dat ‘Ik heb alle bewijzen op mijn lichaam’ De eerste ervaringen na anderhalf jaar iMMO door Evert Bloemen en Annemieke Keunen (A&MR 2013, Nr. 9 pp.454-460). Er wordt in het artikel verslag gedaan van de werkwijze van iMMO en zij bespreken een aantal misverstanden die zich in de praktijk voordoen.  
Vanuit juridisch perspectief verscheen ‘Medisch steunbewijs in de asielprocedure: de processie van Echternach?’ door Karin Zwaan (A&MR 2013, Nr.10 pp. 527-533). Zwaan schetst hoe medisch steunbewijs steeds belangrijker wordt. De staatssecretaris moet op dit punt beleid ontwikkelen om de Nederlandse praktijk in overeenstemming te brengen met het  Europese recht, aldus Karin Zwaan.

Op de website van DJP, De Jonge Psychiater, is op 5 februari jl. een artikel geplaatst van Evert Bloemen en Annechien Limburg-Okken 'Forensische rapportages ten behoeve van gemartelde asielzoekers; het werk van iMMO'. De titel zegt voldoende. Annechien Limburg-Okken is psychiater en rapporteur bij iMMO.


Jurisprudentie

Er zijn herhaalde asielaanvragen met een iMMO-rapportage ingediend waar de IND (mede) op grond van die nieuwe informatie heeft besloten alsnog een vergunning te verlenen. De Afdeling Bestuursrecht Raad van State (ABRvS) heeft de afgelopen maanden echter in een aantal herhaalde asielaanvragen uitspraken gedaan waarin de Afdeling een iMMO-rapportage niet als novum (nieuw feit) beschouwt (4:6 Awb). De Afdeling stelt dat de rapportage eerder ingebracht had kunnen (en moeten) worden. Wij geven twee voorbeelden met toelichting en commentaar. // Lees verder


Aanvragen en resultaten iMMO-onderzoek:
stand van zaken 20 maart 2014

Tot nu toe heeft iMMO in totaal 453 aanvragen ontvangen, waarvan 40 in 2014. Daarvan werden er 346 inhoudelijk beoordeeld waarna 88 aanvragen (25%) zijn afgewezen. 185 zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 20 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden 53 zaken zich nog in de onderzoeksfase en staan 27 aanvragen op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. iMMO wacht in 47 zaken op aanvullende informatie of op actie van de IND.Tenslotte werd in 32 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag ingetrokken.
In 2014 ontvingen we tot nu rond de 30 verzoeken om advies per mail, telefoon of via het online formulier 'stel uw vraag', vanuit de behandelsector, de advocatuur en VluchtelingenWerk.

Resultaat
Van de in totaal 185 uitgebrachte rapportages zijn de volgende resultaten bekend:
In 78 dossiers werd een vergunning verleend (43%). We weten echter niet in hoeverre het iMMO-rapport hier een rol in heeft gespeeld. In 6 zaken werd tot in hoger beroep afgewezen. In 10 dossiers moet de IND nog een beslissing nemen en 13 dossiers liggen nog bij de rechtbank. In 7 dossiers loopt een hoger beroep (4 ingesteld door advocaat en 3 ingesteld door IND). In 5 dossiers moet de iMMO-rapportage nog worden ingebracht bij een in te dienen herhaalde aanvraag. 2 Dossiers liggen bij het Europese Hof. In 61 dossiers is nog geen resultaat bekend. In 3 zaken is betrokkene teruggekeerd/MOB.


Studiedag iMMO-rapporteurs 15 maart 2014

Annemieke Keunen, directeur iMMO, opent de dag en informeert aanwezigen over de voortgang van beleidsmatige zaken. Daarna houdt Dr. mr. Maarten Kunst (jurist en psycholoog RUL) een boeiende lezing met veel voorbeelden over ‘PTSS in asielprocedures: Een fraudegevoelige diagnose?’ Hij gaat uitgebreid in op  de theorievorming rond het  malingeren, de diagnostiek en malingering tijdens een iMMO-onderzoek. Er volgt een boeiende discussie. ’s Middags kunnen de deelnemers kiezen uit twee workshops. De workshop ‘Brandwonden: ontstaan, beschrijvingen, gevolgen en herkenning’ wordt verzorgd door Evert Bloemen, arts en staflid iMMO. Helaas moest Prof. Dr. Robert Kreis, met wie hij dit onderwerp gezamenlijk had voorbereid, wegens ziekte afzeggen. Na het theoretische deel over brandwonden, waaronder voorbeelden van littekens ten gevolge van verbranding ontstaan door marteling, is vooral tijd ingeruimd om zelf littekens na gestelde brandwonden te beoordelen. De aanwezigen nemen actief en betrokken deel aan dit onderdeel van het programma. De workshop ‘Somatoforme symptomen bij posttraumatische stressstoornis: herkenning en beschrijving’ is in goede handen bij Dr. Geert Smid, psychiater Centrum 45. Een interessante inleiding waarin aan bod komen de nieuwe DSM-5, de invloed van stresssoren op een bestaand trauma, de invloed van stress op het immuunsysteem en somatoforme symptomen bij PTSS. Daarna wordt gediscussieerd over twee casussen. De dag wordt afgesloten door Evert Bloemen en Elsbeth Kors, klinisch psycholoog en psychotherapeut en staflid iMMO, die een aantal inhoudelijke en onderzoekgerichte punten bespreken.
De volgende studiedag is op zaterdag 22 november 2014.
 

Contacten iMMO-extern

 iMMO - IND
Op  17 december 2013 en 3 april 2014 vond overleg over de voortgang plaats tussen directie en bestuur van het iMMO en het hoofd directie, directeur asiel en afdeling uitvoering van de IND. Er is onder andere gesproken over artikel 18 EU, de casuïstiek besprekingen en de facturen die iMMO vanaf 1 januari 2014 in rekening brengt. Ook heeft de IND voorgesteld om een extern onderzoek te laten uitvoeren naar vijf iMMO–rapportages door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). iMMO en IND buigen zich gezamenlijk over de vraagstelling die het NIFP zal worden voorgelegd. Verder wordt gewerkt aan de mogelijkheid dat zowel IND-senior ambtenaren als advocaten of andere opdrachtgevers schriftelijk nadere vragen kunnen stellen aan iMMO naar aanleiding van een iMMO-rapportage. Uitgangspunt is dat hierbij altijd alle partijen over vragen en antwoorden geïnformeerd zijn. Dit is conform de gang van zaken in het straf- en civielrecht moeten medici nadere uitleg kunnen geven bij vragen van juristen.

Advies Commissie Vreemdelingen Zaken
In het kader van een te schrijven advies aan de staatssecretaris over de wijze waarop artikel 18 EU vorm moet krijgen in de Nederlandse asielprocedure, heeft de ACVZ in februari een expert-meeting georganiseerd waar iMMO aan heeft deelgenomen. In afzonderlijke gesprekken heeft iMMO de ACVZ deelgenoot gemaakt van de huidige praktijk op dit vlak.

KLPD en Redress
iMMO heeft kennis gemaakt met een lid van het team Internationale Misdrijven van de Dienst Landelijke Recherche. De dienst is geïnteresseerd in het werk van iMMO omdat de dienst internationaal samenwerkt in het streven om daders van marteling en andere misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen. iMMO had eerder ook kennis gemaakt met de Engelse organisatie Redress die slachtoffers van foltering bij staat indien zij overwegen een aanklacht tegen de dader in te dienen.

Gastcolleges
Op 13 januari 2014 hebben Janus Oomen en Annemieke Keunen een lezing gehouden over het werk van iMMO voor een internationale winterschool studenten medische antropologie (Universiteit van Amsterdam). Annemieke Keunen heeft op vrijdag 14 maart 2014 een gastcollege verzorgd bij de juridische faculteit van de Rijks Universiteit Leiden in het kader van een Honours class: Asylum law and policies: current issues.
Tijdens een refereer bijeenkomst van Stichting ’45 heeft Rembrant Aarts (psychiater) de resultaten van zijn onderzoek naar bijna 100 iMMO-rapporten toegelicht. Een van de vragen die hij onderzocht was hoe de rapporteurs de eventueel aanwezige (causale) relatie tussen het asielrelaas en de bestaande psychopathologie beoordelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Mededelingen

Gewijzigde datum Studiedag 
De volgende studiedag voor rapporteurs vindt plaats op zaterdag 22 november
(was 29 november)


Managementassistent
Joke te Vaanholt werkt sinds 10 februari bij iMMO.
Zij zorgt o.m. voor het agendabeheer, algemene correspondentie, notuleren, redigeren, website en nieuwsbrief.


Training
nieuwe rapporteurs

Maandag 14 april en donderdag 17 april

Intervisiebijeenkomsten rapporteurs
Amsterdam 3 en 15 april
Utrecht 9 en 14 april

Oproep aan artsen en psychologen
iMMO heeft altijd huisartsen, medisch specialisten en psychologen nodig voor het doen van onderzoek. Meer informatie kunt u vinden op onze website
Geïnteresseerd of kent u iemand? U kunt zich via de website registreren.

ANBI-status, giften en donaties
iMMO is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling. Giften aan iMMO zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2014 is voor periodieke giften geen notariële akte meer vereist. Het volstaat deze toezegging vast te leggen in een overeenkomst met iMMO. Lees verder onder 'Steun ons'.

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief