Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 3 | NR 14 | 9 oktober 2014

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button Tweet Button

Publicaties

NIFP-rapport
De afgelopen maanden heeft het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) op verzoek van de IND en met instemming van iMMO een onderzoek gedaan naar iMMO-rapportages. Het NIFP heeft de onderzoeksmethode van iMMO aan de hand van vijf rapportages beoordeeld. iMMO is blij met de algemene conclusie die luidt dat … ‘de rapportages in heldere taal zijn geschreven en goed leesbaar zijn voor niet-professionals. En hoewel iMMO pas twee jaar bestaat en werkt met rapporteurs die zij niet in dienst heeft, is zij er in de basis in geslaagd een state-of-the-art en herkenbaar adviesproduct te ontwikkelen’
Lees verder.

Advies 'Sporen uit het verleden' van de ACVZ (over de rol  van medisch onderzoek bij de beoordeling van asielaanvragen')
Op 3 juli jl. overhandigde de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het advies ‘Sporen uit het verleden’ aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Fred Teeven. In dit advies schrijft de ACVZ dat Nederland maatregelen moet nemen om slachtoffers van marteling te herkennen in de asielprocedure. Lees verder.

Annual Report 2013-2014 ECRE
De Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE) is een pan-Europees samenwerkingsverband van 82 NGO’s en opgericht om de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden te beschermen en te bevorderen.
ECRE heeft in 2013 een project opgestart dat tot doel heeft om onafhankelijke en up-to-date informatie aan de media, onderzoekers, advocaten, juristen en het publiek over de asielpraktijk in EU-lidstaten te verstrekken: The Asylum Information Database (AIDA). Lees verder


Bevreemdingwekkend - in de theorie

iMMO krijgt steeds opnieuw te maken met asielzoekers van wie het asielverzoek door de IND wordt afgewezen vanwege inconsistenties. Zij hebben op verschillende momenten andere details over het asielrelaas verteld. Bij de beoordeling van het asielrelaas maakt de IND dan gebruik van termen als ‘vaag, hiaten, ongerijmd en bevreemdingwekkend’.
De vraag die dit soort zaken bij iMMO oproept, is of deze kwalificaties niet samenhangen met de psychische problematiek. Lees verder


Bevreemdingwekkend - in de praktijk 

Casus 1
iMMO heeft al een aantal keren mensen onderzocht die zeggen gemarteld te zijn omdat zij hun vader of moeder niet als vooraanstaand lid van één van de geheime genootschappen in West- Afrika wilden opvolgen. Zo ook het verhaal van een 26-jarige vrouw. Haar moeder was meisjesbesnijdster in een geheim Bondo genootschap. Ook andere vrouwelijke familieleden waren actief als meisjesbesnijdsters. Toen haar moeder overleed, werd betrokkene als oudste dochter geacht haar moeder op te volgen. Dat weigerde zij. Lees verder.

Casus 2
Het betreft een 21-jarige man uit een West-Afrikaans land die in 2011 asiel aanvroeg in Nederland. De man heeft 6 jaar lager onderwijs gehad en heeft daarna gewerkt als theeverkoper. Zijn asielrelaas was dat zijn ouders en broer op gruwelijke wijze met kapmessen voor zijn ogen waren gedood door gewapende en gemaskerde mannen van de eigen etnische stam. Lees verder.
 

Jurisprudentie

Dit keer worden twee uitspraken uitgelicht waarin het belang van onderzoek naar psychische problematiek naar voren komt. Psychisch medisch steunbewijs krijgt steeds meer betekenis toebedeeld dan voorheen. Dit blijkt uit zowel de uitspraak van de rechtbank Den Bosch als uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de Afdeling). Hoe omgegaan wordt met beperkingenonderzoek moet zich nog uitkristalliseren. Lees verder.


Rapporteur aan het woord

In deze rubriek vertelt een rapporteur over zijn of haar ervaringen bij het verrichten van een iMMO-onderzoek. Mieke Beuse, klinisch psycholoog, is dit keer aan het woord. 'Hoe ingrijpend elk verhaal ook is, gelukkig heeft niet iedereen die ik heb onderzocht een posttraumatische stressstoornis. Dat klinkt gek maar ik vind dat ook prettig. Het toont aan wat een enorme veerkracht mensen kunnen hebben'. Lees verder.


Aanvragen iMMO-onderzoek, stand van zaken september 2014

iMMO heeft tot 15 september jl. in totaal 522 aanvragen ontvangen, waarvan 109 in 2014. Daarvan werden er 428 inhoudelijk beoordeeld waarna 107 aanvragen zijn afgewezen. 232 zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 21 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden 48 zaken zich nog in de onderzoeksfase en 13 aanvragen staan op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. iMMO wacht in 32 zaken op aanvullende informatie of op actie van de IND. Tenslotte werd in 70 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor of na beoordeling) ingetrokken.

In 2014 ontvingen we tot 15 september jl. rond de 62 verzoeken om advies. Die verzoeken kwamen per mail, telefoon of via het online formulier 'stel uw vraag' en vanuit de behandelsector, de advocatuur en Vluchtelingenwerk.

Resultaat
Er zijn in totaal 232 rapportages uitgebracht. Daarvan zijn de volgende resultaten bekend. In 111 dossiers werd een vergunning verleend. In 16 zaken werd tot in hoger beroep afgewezen. In 19 dossiers moet de IND nog een beslissing nemen en 21 dossiers liggen nog bij de rechtbank. In 17 dossiers loopt een hoger beroep (12 ingesteld door advocaat en 5 ingesteld door IND). In 6 dossiers moet de iMMO-rapportage nog worden ingebracht bij een in te dienen herhaalde asielaanvraag. 2 Dossiers liggen bij het Europese Hof. In 33 dossiers is nog geen resultaat bekend. In 7 zaken is betrokkene teruggekeerd/Met Onbekende Bestemming (MOB) vertrokken


Contacten iMMO - extern

Zusterorganisaties
Sinds de zomer van 2013 verkent iMMO de mogelijkheid om te komen tot een geannoteerde fotoatlas van littekens als gevolg van marteling en geweld. Het is de bedoeling om een erkend digitaal naslagwerk op te stellen waarvan arts-onderzoekers uit de hele wereld gebruik kunnen maken als referentie bij het doen van een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek bij slachtoffers. Hiertoe zijn het afgelopen jaar verkennend gesprekken gevoerd met littekenspecialisten van zusterorganisaties en specialisten uit verschillende ziekenhuizen in Europa en daarbuiten. Op 1 september jl. vond in Brussel een eerste overleg plaats met artsen uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, België en iMMO. Besloten is dat iMMO een prototype atlas verder ontwikkelt zodat deze in kring van experts gebruikt kan worden als ‘proefatlas’.

IND
In juli 2015 moet de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot. een medisch onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling, in alle Europese lidstaten ten behoeve van de beslissing op asiel geïmplementeerd zijn. In het kader daarvan heeft iMMO in augustus en september gesproken met de IND die dit traject aan het voorbereiden is.

Stichting Centrum ‘45
Tijdens een teamdag van Centrum ‘45 heeft Annemieke Keunen in september een verhaal gehouden over de werkwijze en onderzoeken van iMMO. Tevens is aandacht besteed aan de nieuwe Europese regelgeving waarin is vastgesteld dat geïdentificeerde slachtoffers van marteling en geweld ook zo spoedig mogelijk met een adequate behandeling moeten starten. Centrum ‘45 heeft veel slachtoffers van marteling en geweld in behandeling.


 

Donateurs

Met dank aan de volgende donateurs die ons werk en de nieuwsbrief mogelijk maken: Adessium Foundation, Amnesty International NederlandKNR/Projecten in Nederland, Triodos Foundation, VluchtelingenWerk Nederland.


 

 

 

 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Mededelingen
 

Studiedag rapporteurs
22 november 2014
te Utrecht
met interessante sprekers en workshops
 

Oproep aan
artsen & psychologen

iMMO heeft altijd artsen en psychologen nodig voor het doen van onderzoek. Meer informatie vindt u op onze website/rapporteurs. Geïnteresseerd of kent u iemand? Neem contact op  met iMMO of registreer u via de website.


Penningmeester iMMO
Met plezier laten wij u weten dat het bestuur van iMMO per 9 juli 2014 de heer mr. Ernst Faber tot penningmeester heeft benoemd. Ernst Faber beschikt over een uitgebreide staat van dienst, zowel in de zakelijke als in de charitatieve sector.
Meer informatie over de heer Faber en zijn functies/activiteiten kunt u vinden op onze website.

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief