Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 5 | NR 23 | 9 december 2016

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button  Tweet Button

10 december:
Internationale Dag van de Rechten van de mens

Morgen, 10 december, wordt in de hele wereld gememoreerd dat de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aanvaardden.
In grote delen van de wereld worden de meest basale mensenrechten nog steeds geschonden. Extremistische groeperingen onderwerpen mensen aan grof geweld en intolerantie en haatdragende boodschappen zijn aan de orde van de dag. De menselijke waardigheid is voortdurend in gevaar.
De VN Hoge Commissaris voor de Rechten van de mens, Zeid Ra‘ad Al Hussein roept iedereen op om in actie te komen: ‘It’s time for each of us to stand up for human rights. There is no action that is too small: wherever you are, you can make a difference. Together, let’s take a stand for more humanity.’ Zie ook video Human Rights Day 2016IRCT International Scientific Symposium :
Delivering on the Promise of the Right to Rehabilitation

Mexico, 5 - 7 december 2016

iMMO heeft op 5 december een workshop verzorgd tijdens het International Rehabilitation Council for Torture Victims congres, dat afgelopen week plaatsvond in Mexico-Stad. iMMO en haar Hongaarse en Franse partners in het EU/AMIF-project hebben met de zaal gesproken over de opzet en voortgang van de ontwikkeling van een forensisch medisch onderzoek in de asielprocedures van alle EU-lidstaten. Lees hier verder

 

Casuïstiek

Ondanks de aanwezigheid van (veel) littekens biedt de immigratiedienst (IND) betrokkene geen forensisch medisch onderzoek conform artikel 18 Pri aan. Wel wacht de IND na het voornemen op de resultaten uit de forensisch medische rapportage van iMMO en betrekt deze (mede) in zijn besluitvorming.
Het betreft een jonge vrouw uit Ethiopië die asiel aanvraagt in Nederland. Bij het advies horen en beslissen wordt door de FMMU geconstateerd dat ze emotioneel kan reageren maar wel gehoord kan worden. Tijdens de gehoren moet betrokkene vaak huilen maar ze kan redelijk haar verhaal doen. Lees verder

 

Jurisprudentie

Vervolg casus ‘Beperkingen & Werkinstructie 2010/13’
(uit Nieuwsbrief 22, 23 september 2016)

In deze vervolgzaak gaat het om de erkenning  van psychische klachten tijdens het horen.  De IND dient tot twee keer toe hoger beroep in na een gegrond beroep.

Betrokkene is een jonge man uit Afrika die werkt als lijfwacht voor een kennis van de zittende president. Na de verkiezingen breekt er oorlog uit en wordt overal gevochten. Betrokkene hoort dat de politie hem zoekt, hij duikt onder en vlucht het land uit.

De IND vindt dat betrokkene wisselend, summier en vaag heeft verklaard. Uit de iMMO-rapportage blijkt dat er sprake is van een getraumatiseerde man met PTSS en depressieve klachten. Een extra belemmerende factor is zijn zeer lage intelligentie waardoor hij veel moeite heeft met data, details en met het beantwoorden van abstracte vragen. Zijn ontwikkelingsniveau is ongeveer vergelijkbaar met dat van een 7-jarig kind. Lees verder

De relevantie van een Forensisch Medisch Onderzoek conform artikel 18 Procedurerichtlijn (Pri) 2013/32/EU
In deze zaak gaat het om een jonge Tamil uit Sri Lanka. De LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) eiste deelnemers voor hun strijdkrachten op. Men nam eerst de vader van het gezin mee. Daarna betrokkene. Toen zijn broer zich meldde, kwam betrokkene weer vrij. Maar nadat de broer van betrokkene ontsnapte en onderdook, kreeg betrokkene diens dagelijkse meldplicht – met gepaard gaande mishandelingen - opgelegd. Na een aantal maanden is betrokkene naar Nederland gevlucht. Lees verder

 

Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per 10 december 2016

iMMO heeft tussen 5 maart 2012 en 10 december 2016 in totaal 854 aanvragen ontvangen, waarvan 149 in 2016. Daarvan werden er 733 inhoudelijk beoordeeld. 148 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 20%).
448 Zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 24 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden 71 zaken zich nog in de onderzoeksfase en 25 aanvragen staan op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. iMMO wacht in 19 zaken op aanvullende informatie of op actie van de IND. Tenslotte werd in 119 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor of na beoordeling) weer ingetrokken. De afgelopen maanden ontving iMMO gemiddeld 18 verzoeken om advies per maand.

Vervolg
In totaal zijn er tot 10 december 2016, 448 rapportages uitgebracht. In 67% daarvan is het vervolg bekend: in 240 dossiers werd een vergunning verleend en in 62 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, 10 zaken wachten op een beoordeling door het Europese Hof. In 26% van het totaal aantal uitgebrachte rapportages wacht de zaak nog bij de rechter of de IND op een beslissing of moet de zaak voor een herhaalde aanvraag nog bij de IND worden ingediend. In 16 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken.

 

iMMO-rapporteurs gevraagd

De onderzoeken bij iMMO worden uitgevoerd door freelance professionals – in het bijzonder medici en psychologen/psychiaters – die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en die zich op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen. iMMO is op zoek naar meer rapporteurs. Men moet BIG-geregistreerd zijn en minimaal drie onderzoeken per jaar willen doen. Geïnteresseerd of kent u iemand? Kijk voor meer informatie naar onze website, www.stichtingimmo.nl of neem rechtstreeks contact op met iMMO: 020-8407670.
Bij voldoende deelnemers wordt de eerstvolgende training voor nieuwe rapporteurs georganiseerd op 30 januari 2017.


 

Externe contacten en bijeenkomsten

26 september Expertbijeenkomst 
In het kader van de nieuwe regelgeving naar aanleiding van de EU-Procedurerichtlijn is met een aantal advocaten en externe deskundigen gesproken over de gang van zaken met betrekking tot  iMMO-rapportages in de huidige asielprocedure.

3 oktober Training rapporteurs
Acht nieuwe artsen en psychologen zijn aan de interne training van iMMO begonnen. iMMO kijkt uit naar een mooie samenwerking.

11 oktober NVO en NIP
(Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, en Nederlands Instituut voor Psychologen)
Annemieke Keunen heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met o.m. Marlies Post (directrice NVO) en Matt Schillings (beleidsmedewerker NIP). Er is gesproken over de vrijwillige inzet van deskundigen (orthopedagogen en psychologen) ten behoeve van deskundigenrapporten van kinderen en jongeren binnen asielprocedures.

18 oktober NIFP/NFI en EU/AMIF-project
iMMO en NIFP/NFI voerden overleg over de nieuwe praktijk met betrekking tot het medisch onderzoek in de asielprocedure conform artikel 18 Pri 2013/32/EU. Partijen spreken elkaar met name in het kader van het EU/AMIF-project waarin iMMO het format voor het medisch onderzoek in opdracht van de EU ontwikkelt.

 

Publicaties

Proving Torture, Demanding the impossible
Home Office mistreatment of expert medical evidence of torture
(November 2016 Freedom from Torture)
Het rapport analyseert aan de hand van 50 zaken hoe beslisambtenaren van de immigratiedienst in het Verenigd Koninkrijk omgaan met medisch steunbewijs bij beslissingen op asiel. Uit de studie wordt duidelijk hoe niet-medici stelselmatig medische bevindingen op geheel eigen wijze beoordelen en daarmee medisch steunbewijs ontkennen of negeren.
Klik hier voor het rapport.


 

Fondsen

Met dank aan de volgende fondsen die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation, Amnesty International Nederland, VN Voluntary Fund for Victims of Torture, KNR/Projecten in Nederland, particulieren en een anoniem fonds

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Inhoud
10 december
IRCT - symposium
Casuïstiek
Jurisprudentie
Aanvragen iMMO-onderzoeken
iMMO-rapporteurs gevraagd
Externe contacten
Publicatie

 

 

Mededelingen

Studiedag
rapporteurs 2017

zaterdag 4 februari 2017
in DiemenOproep vrijwilligers:
artsen en psychologen

iMMO heeft altijd artsen,
psychiaters/psychologen

nodig voor het verrichten
van onderzoek. Meer
informatie op onze website.
Geïnteresseerd of kent u
iemand? Neem contact op
met iMMO of registreer u
via de website.
De trainingen voor
nieuwe rapporteurs
in 2017 zijn gepland op:
30 januari
12 juni    
9 oktober

 

Intervisie
rapporteurs 2017

6, 8, 13 en 14 maart    
Tijd:19.30 uur
m.u.v. 14 maart: 16.00 uur


Korte video
over werk iMMO

gemaakt door Zinweb
op Youtube

 

Facebook 
U volgt iMMO toch ook
op Facebook

 

 

 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en de Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief