Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 6 | NR 24 | 24 maart 2017

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button  Tweet Button

iMMO bestaat vijf jaar

In maart 2012 verrichtte iMMO de eerste medische onderzoeken en is daarmee op de kop af vijf jaar operationeel. In die vijf jaar werden ruim 750 aanvragen beoordeeld en uiteindelijk bijna 500 medisch onderzoeken uitgevoerd. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de ruim 50 artsen en psychologen die hun expertise belangeloos inzetten. Zij volgen trainingsdagen en intervisies en verrichten naast hun drukke klinische praktijk enkele malen per jaar een uitgebreid medisch onderzoek volgens de richtlijnen van het VN Istanbul Protocol. In die vijf jaar werden de onderzoeken van iMMO serieus genomen door rechtbanken en de IND (zie in deze Nieuwsbrief ook de afspraken met de IND over financiering). Maar we zien ook nog steeds veel misverstanden over de betekenis van medische bevindingen in de asielpraktijk. Een open uitwisseling van expertise en ervaring blijft daarom zowel nationaal als internationaal noodzakelijk. Tenslotte mag in deze jubileumboodschap niet onvermeld blijven dat het werk van iMMO niet mogelijk is zonder de structurele ondersteuning van de founding partners, fondsen en particulieren.


Casuïstiek

Casus I - De beoordeling van een medische deskundigenrapportage
Het gaat om een jongeman afkomstig uit een Noord-Afrikaans land. Hij verloor op jonge leeftijd zijn vader ten gevolge van politiek geweld. Betrokkene wilde zich net als zijn vader inzetten voor de rechten van de bevolkingsgroep waar hij toe behoort en die al generaties lang wordt onderdrukt. Lees verder

Casus 2 -  Bij nader inzien…
Betrokkene is ten tijde van het onderzoek een wat oudere vrouw. Zij woonde in het land van herkomst met haar echtgenoot en kind en omschrijft haar leven als goed en welvarend. Na een overval waarbij het gezin bedreigd wordt en hun kind ontvoerd en vermoord
, besluit betrokkene samen met haar man te vluchten. Lees verder


Jurisprudentie

De bijdrage van een medisch onderzoek in de geloofwaardigheidsbeoordeling

Betrokkene is een jonge man uit een Noord-Afrikaans land.
Hij wordt opgepakt door de veiligheidsdienst en een maand in detentie gehouden. Hij wordt dagelijks gemarteld om informatie los te krijgen over mogelijk activiteiten voor de oppositie. Lees verder


Studiedag rapporteurs iMMO d.d. 4 februari 2017

Na de gebruikelijke opening door de directeur van iMMO met de stand van zaken volgden twee presentaties. Marcelle Reneman, universitair docent bij de sectie Migratierecht aan de VU, gaf een overzicht van de belangrijkste conclusies uit haar onderzoek hoe de IND medische rapportages van iMMO waardeert en interpreteert. (Klik hier voor onderzoek Medische waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken)
Daarna hield Ronald Rijnders, psychiater Pieter Baan Centrum (NIFP) en bestuurslid iMMO, een gloedvol betoog over forensisch rapporteren. Het middagprogramma had als thema fysieke en psychische klachten na seksueel geweld en werd ingeleid door twee ervaren iMMO-rapporteurs, Marieke Lagro (gynaecoloog) en Marieke van den Heuvel (klinisch psycholoog).


Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per  16 maart 2017

iMMO heeft tussen 5 maart 2012 en 15 maart 2017 in totaal 895 aanvragen ontvangen, waarvan 31 in 2017. In totaal werden 773 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. 153 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 20%).
474 Zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 25 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden 68 zaken zich nog in de onderzoeksfase en 26 aanvragen staan op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. iMMO wacht in 27 zaken op aanvullende informatie of op actie van de IND. Tenslotte werd in 122 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor of na beoordeling) weer ingetrokken. iMMO ontvangt gemiddeld 20 verzoeken om advies per maand.

Vervolg
In totaal zijn er tot 15 maart 2017 474 rapportages uitgebracht. In 68% daarvan is het vervolg bekend: in 245 dossiers werd een vergunning verleend en in 66 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, 11 zaken wachten op een beoordeling door het Europese Hof. In 30% van het totaal aantal uitgebrachte rapportages wacht de zaak nog bij de rechter of de IND op een beslissing of moet de zaak voor een herhaalde aanvraag nog bij de IND worden ingediend. In 16 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken.


EU/AMIF-project: Common standards for the medical examination in the asylum procedure Art. 18 Directive 2013/32/EU

Het Europese project waarin iMMO samenwerkt met de Cordelia Foundation (Hongarije) en Parcours d’Exil (Frankrijk), is op dit moment nog in volle gang. Het doel van dit project is ten behoeve van de EU-lidstaten een toetsingskader te ontwikkelen voor het artikel 18 onderzoek in de asielprocedure. Een format met bijpassende richtlijnen is inmiddels ontwikkeld en wordt op dit moment in betrokken landen als pilot uitgeprobeerd. Verder wordt de laatste hand gelegd aan het schrijven van twee trainingsmodules: één voor medici die rapporteur willen worden en één voor beslisambtenaren die rapportages moeten beoordelen en wegen in hun beslissing.
Op 29 juni worden de resultaten tijdens een symposium gepresenteerd.


Externe contacten en bijeenkomsten

12 januari 2017 Winterschool Health and Human Rights UvA
Annemieke Keunen en iMMO-rapporteur Janus Oomen verzorgden tijdens de  Winterschool Health and Human Rights van de masteropleiding Medische Antropologie en Sociologie (UvA) een gastcollege over het werk van iMMO.

18 januari 2017 Overleg iMMO- IND
Tijdens het regulier overleg is gesproken over de resultaten van het onderzoek dat de IND heeft laten uitvoeren naar de rol van iMMO-rapportages bij beslissingen op asiel: Onderzoek naar rol iMMO-rapportage in asielzaken (3 november 2016). Het doel was te bepalen hoe vaak een iMMO-rapportage een substantiële bijdrage levert aan een nieuwe beslissing op asiel. Achterliggend doel was te bepalen of dientengevolge niet in meer gevallen dan tot nu toe gebruikelijk, een vergoeding aan iMMO op zijn plaats is. Het dossieronderzoek werd uitgevoerd door de Afdeling Onderzoek en Analyse van de IND op basis van die zaken waarin tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 een iMMO-rapportage was ingebracht. Lees verder


26 januari 2017
Expertmeeting bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden

‘De beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielrelaas is één van de meest complexe onderdelen van de asielprocedure. In het rapport Bij Gebrek aan Bewijs beschrijft Stefan Kok de nieuwe werkwijze van de IND onder Werkinstructie 2014/10. Het rapport is mede gebaseerd op een analyse van dossiers, inclusief interne stukken, waartoe de IND toegang heeft gegeven. Een belangrijke conclusie is dat de IND-beslisambtenaren de nieuwe ‘integrale geloofwaardigheids-beoordeling’ grondig uitvoeren, maar dat de motivering van het besluit kan worden verbeterd, met name door in afwijzende besluiten ook positieve geloofwaardigheidsindicatoren op te nemen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland.’ Het rapport is gepresenteerd tijdens een expertbijeenkomst van het Instituut voor Immigratierecht (Universiteit Leiden) op 26 januari 2017. Annemieke Keunen was namens iMMO aanwezig. Klik hier voor het rapport Bij gebrek aan bewijs.

14 februari 2017 Nidos
Annemieke Keunen had een gesprek bij de directie van Nidos,  de landelijke (gezins-)voogdij instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Er is gesproken over de praktijk van de artikel 18 onderzoeken, de vergoeding ervan en de praktijk van iMMO-onderzoeken bij pupillen van Nidos
.

28 februari 2017 CKM-Fier
(Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel)
Frank Noteboom en Sabine Leermakers hebben bij iMMO gesproken met Annemieke Keunen en Elsbeth Kors. CKM-Fier streeft naar meer aandacht voor het medisch onderzoek bij de onderzoeken naar het vaststellen van slachtofferschap mensenhandel. iMMO heeft reeds veel onderzoeken verricht bij deze doelgroep. Er is afgesproken dat CKM-Fier een verkennend dossieronderzoek uitvoert en met iMMO de samenwerking op dit terrein verder verkend.

28 februari 2017 Debatavond over mensenhandel
In het kader van de Themamaand 'West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel in Nederland' organiseerde het CKM een debatavond. Voor de bescherming van vermeende slachtoffers van mensenhandel is het op dit moment juridisch gezien van groot belang dat de daders worden opgepakt. Het blijkt echter zeer moeilijk om tot veroordelingen te komen. De discussie ging dan ook over de mogelijkheden waarop de opsporing kan worden verbeterd. De mate van aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel zoals gehanteerd bij de beoordeling in de asielprocedure, wordt nog nauwelijks toegepast. Hier biedt iMMO expertise en ervaring die ook kan worden toegepast in de procedures mensenhandel.


Publicaties

Artikel Medische waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken
Medische rapportages kunnen de geloofwaardigheid van een asielrelaas onderbouwen. In dit artikel onderzoeken Marcelle Reneman, Janneke de Lange en Julia Smeekes op basis van dossiers, jurisprudentie en interviews hoe de IND medische rapportage van iMMO waardeert en interpreteert.
Reneman, A.M., Lange, J. de & Smeekes, J. (2016). Medische waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken, Interpretatie en waardering van medische rapporten
door de IND. Asiel&Migrantenrecht, 2016 (10), 460-473.
Klik hier voor het artikel.

Rapport Bij Gebrek aan Bewijs
Bij gebrek aan bewijs, De beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas onder Werkinstructie 2014/10, S.G. Kok, Universiteit Leiden en VluchtelingenWerk Nederland, 2016.
In dit rapport wordt het besluitvormingsproces van de IND in de periode tussen 20 juli 2015 en 20 november 2016 beschreven. Het rapport is gebaseerd op bureauonderzoek, een indicatief bestandsonderzoek en interviews met beleidsmakers van de IND.Klik hier voor het rapport.

Documentaire Those who survived - Stories of Dignity
Slachtoffers van marteling moeten de Griekse autoriteiten overtuigen van de geloofwaardigheid van hun asielverhaal. Dat is niet altijd gemakkelijk getuige deze documentaire: Those who survived - Stories of Dignity.

Een co-productie van the Greek Council for Refugees en Babel Day Center, Small planet productions, geschreven en geregisseerd door Yorgos Avgeropoulos, 2016, Griekenland.
Klik hier voor documentaire en hier voor persbericht.

Proefschrift The prevention of Gross Human Rights Violations under International Human Rights Law
Nienke.S. van der Have promoveerde op 8 maart aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift: The Prevention of Gross Human Rights Violations under International Human Rights Law.
Klik hier voor een samenvatting.


 

Fondsen

Met dank aan de volgende fondsen die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation, Amnesty International Nederland, KNR/Projecten in Nederland, particulieren en een anoniem fonds

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Inhoud
iMMO bestaat vijf jaar
Casuïstiek
Jurisprudentie
Studiedag iMMO-rapporteurs
Aanvragen iMMO-onderzoeken
EU/AMIF-project
Externe contacten
Publicaties


Mededelingen

Studiedag
iMMO-rapporteurs

25 november 2017

iMMO
in Reporter Radio

NPO Radio 1
Afghaanse minderjarige
slachtoffers van seksueel misbruik, 12 februari 2017

Uitzending gemist?
Klik hier.

Oproep vrijwilligers:
artsen en psychologen

iMMO heeft altijd artsen,
psychiaters/psychologen

nodig voor het verrichten
van onderzoek. Meer
informatie op onze website.
Geïnteresseerd of kent u
iemand? Neem contact op
met iMMO of registreer u
via de website.
De volgende training voor
nieuwe rapporteurs is op
maandag 12 juni 2017

Interne verhuizingen
Het bezoek- en postadres
zijn hetzelfde gebleven.
De receptie vindt u in het
gebouw recht voor u
als u het terrein oploopt.
Daar wordt u verder verwezen.

Sluiting kantoor
14 april (vr.)
17 april (ma.)
27 april (do.)
5 mei (vr.)
25 en 26 mei (do./vr.)
5 juni (ma.)

Facebook 
U volgt iMMO toch ook
op Facebook!

 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en de Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief