Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 6 | NR 25 | 12 december 2017

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button   Tweet Button

10 december:
Internationale Dag van de Rechten van de mens

Op 10 december wordt in de hele wereld gememoreerd dat de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aanvaardden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat 30 artikelen. Artikel 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Zie verder 'Humanrightsday'.

Omdat op 10 december 2018 de Verklaring voor de Rechten van de Mens 70 jaar bestaat, wordt iedereen opgeroepen om zich in het komend jubileumjaar extra in te spannen om basale mensrechten te verdedigen. Zie verder 'Standup4humanrights'


EU/AMIF-project afgesloten op 29 juni 2017

Common forensic standards for the medical examination in the asylum procedure: Art. 18 Directive 2013/32/EU. A genuine contribution to decision-making
Onder bovenstaande titel coördineerde iMMO van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 op verzoek van het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, een Europees project.
Het doel was om samen met EU-zusterorganisaties een doelmatig medisch onderzoek te ontwikkelen dat kan worden ingezet om te voorzien in een medisch onderzoek conform artikel 18. Er ligt nu een Engelstalig format medisch onderzoek met bijpassende richtlijnen: Medical examination in the asylum procedure. Article 18 Directive 2013/32/EU’.
Dit biedt zowel voor de uitvoerende medici als voor de beslisambtenaren en juristen handvatten voor de uitvoer en de toepassing van een medisch onderzoek in de asielpraktijk.
Op 29 juni jl. heeft iMMO ter afsluiting van het project een internationaal symposium georganiseerd waar de resultaten werden gepresenteerd.
Lees verder*


Casuïstiek

Deze casus is een van de 25 onderzoeken die iMMO heeft uitgevoerd in de context van de pilot van het EU/AMIF-project “Common standards for the medical examination in the asylum procedure Art. 18 Directive 2013/32/EU’. Uit dit voorbeeld komen veel lichamelijke en psychische klachten naar voren.

Indicatie Artikel 18 onderzoek …
Het gaat om een jonge man afkomstig uit een Noord-Afrikaans land. Betrokkene wordt op een dag in zijn winkel bezocht door veiligheidsdiensten en beticht van samenwerking met de oppositie. Hij wordt gearresteerd, mishandeld en in detentie gehouden in een gat in de grond. Hij wordt gedurende enkele maanden op ernstige wijze gemarteld door middel van elektrocutie, slaan, schoppen, verstikking en eenzame opsluiting. Lees verder


Jurisprudentie

De bijdrage van een medisch onderzoek in de geloofwaardigheidsbeoordeling (II)
Opnieuw doet een rechtbank een duidelijke uitspraak over de rol van een forensisch medisch onderzoek in de integrale geloofwaardigheids-beoordeling. Zie ook Nieuwsbrief 24, 24 maart 2017, ‘de bijdrage van een medisch onderzoek in de geloofwaardigheidsbeoordeling’ (I).

Rechtbank Arnhem doet op 15 maart 2017 uitspraak in de zaak van een jonge Afghaanse asielzoeker (Awb 16/18554) die slachtoffer werd van het fenomeen Bacha Bazi, een vorm van kinderprostitutie in Afghanistan waar minderjarige jongens als dansjongen moeten optreden en (vaak) seksueel misbruikt worden. De rechter verklaart het beroep gegrond. De staatssecretaris dient hoger beroep in. Lees verder


Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per 7 december 2017

iMMO heeft tussen 5 maart 2012 en 7 december 2017 in totaal 1040 aanvragen ontvangen, waarvan 173 in 2017. In totaal werden 870 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. 182 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 21%).
Van alle zaken wordt op het moment van aanvraag bij iMMO 54% tijdens een eerste procedure (17 % in de AA en 37 % in de VA) gedaan en 40% tijdens een herhaalde aanvraag.

537 Zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 29 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden 70 zaken zich nog in de onderzoeksfase en 32 aanvragen staan op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. iMMO wacht in 20 zaken op aanvullende informatie of op actie van de IND. Tenslotte werd in 166 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor of na beoordeling) weer ingetrokken. iMMO ontvangt gemiddeld 20 verzoeken om advies per maand.

Vervolg
In totaal zijn er tot 7 december 2017 537 rapportages uitgebracht. In 66% daarvan is het vervolg bekend: in 286 dossiers werd een vergunning verleend en in 88 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, 9 zaken wachten op een beoordeling door het Europese Hof. In 25% van het totaal aantal uitgebrachte rapportages wacht de zaak nog bij de rechter of de IND op een beslissing of moet de zaak voor een herhaalde aanvraag nog bij de IND worden ingediend. In 20 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken


Adviesraad iMMO

Twee maal per jaar komt de iMMO-adviesraad bijeen. De adviesraad dient als klankbord voor directie en bestuur van iMMO en vormt een platform voor opbouw en uitwisseling van deskundigheden. Na een termijn van 4 jaar nam iMMO met veel dank afscheid van Henriëtte Roscam-Abbing (emeritus hoogleraar gezondheidsrecht), Petra Beurskens (beleidsmedewerker Arq) en Theo Wijngaard (advocaat en verbonden aan de Johannes Wier Stichting). Van Jan Schaart (voormalig lid Raad van Bestuur Arq) moest afscheid worden genomen daar hij een nieuwe baan heeft aanvaard en niet langer deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van Arq. Directie en bestuur zijn blij om als nieuwe leden te mogen verwelkomen: Sebastiaan de Groot (rechterplaatsvervanger) en Wil Voogt (voormalig Inspecteur IGZ, en bestuurslid JWS).


Externe contacten en bijeenkomsten

28 maart Filmfestival Movies that Matter, Den Haag
Marieke van den Heuvel, psycholoog bij iMMO, was gastspreker bij de nabespreking van de film ‘The Wait’ van de Deense regisseur Emile Langballe. De filmmaker volgt het dagelijkse leven van een Afghaanse tiener en haar gezin.
Zie voor meer informatie over de film, de website van Movies that Matter.

12 april UMC Utrecht
Maartje Goudswaard, arts bij iMMO, gaf een lezing op een van de avonden van de ‘Global Health & Tropical Medicine course’ voor medische studenten. Het thema van de avond was ‘health care in disaster and humanitarian aid settings’. Maartje Goudswaard sprak over het werk van iMMO aan de hand van een casus. Ongeveer 150 internationale studenten woonden de lezing bij.

20 april Casuïstiekbespreking bij de IND
Elsbeth Kors en Maartje Goudswaard, respectievelijk klinisch psycholoog en arts bij iMMO, spraken met een klein comité van de IND over verschillende casussen. Aan de orde kwamen onder meer de interpretatie van het Istanbul Protocol en medische stukken, de inzet en de rol daarbij van een medisch coördinator, de bepaling van relevantie van een medisch onderzoek en de mate waarin beperkingen meegenomen worden bij het beslissen. Gesprek wordt  teruggekoppeld naar medisch coördinatoren van de IND en iMMO gaat kijken of ze meer uitleg kan geven bij het onderzoeksformat.

Trainingen
Signalering Lichamelijke en Psychische Problemen bij Asielzoekers

Van februari t/m november heeft Elsbeth Kors op verzoek van VluchtelingenWerk Nederland op verschillende locaties in het land trainingen verzorgd. Met behulp van videomateriaal en aan de hand van de iMMO-Signaleringslijst lichamelijke en psychische problemen worden medewerkers van VluchtelingenWerk getraind in het herkennen van medische signalen.

30 mei ASKV
Annemieke Keunen hield een voordracht over het werk van iMMO bij de viering van het 6-jarig bestaan van de Medische Opvang voor Ongedocumenteerden van het ASKV in Amsterdam.

27 juni en 7 november Hoofddirectie IND
Annemieke Keunen (directeur) en René Peters (voorzitter iMMO) voeren halfjaarlijkse gesprekken met de Hoofddirectie IND. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de vergoeding van iMMO-onderzoeken door de IND en de tariefstelling door iMMO.

23 augustus Schadefonds Geweldsmisdrijven Nederland
Het Schadefonds bereidt een pilot voor naar de vaststelling van slachtofferschap mensenhandel en heeft met iMMO de mogelijkheid besproken om daarin waar nodig een medisch onderzoek uit te voeren naar steunbewijs. De pilot gaat in 2018 van start. Met dezelfde vraag als achterliggende reden verricht Fier-CKM een onderzoek bij iMMO.

31 oktober Kenniscentrum Migratie Arq
iMMO maakte kennis met het Arq Kenniscentrum Migratie dat op 15 juni jl. werd opgericht en streeft naar optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten door het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen.


Studiedag rapporteurs iMMO d.d. 25 november 2017

Iedere 9 maanden vindt de studiedag voor rapporteurs plaats. Met ruim 40 mensen werd in de ochtend geluisterd naar en gesproken met Juliet Cohen, hoofd medische dienst van de Medico-Legal Reports Service van Freedom from Torture (UK). In de UK verzorgen artsen van Freedom from Torture en de Helen Bamber Foundation medische rapporten in zaken waarbij het vermoeden van marteling en geweld bestaat. Beide instellingen hebben een lange staat van dienst. Er zijn erg veel raakvlakken tussen de Britse en Nederlandse praktijk en het was goed om te horen dat de deskundigen in de UK tegen dezelfde problemen aanlopen als hun collegae in Nederland. Ook in de UK is er een ontwikkeling gaande dat onderzoeken steeds verder worden uitgebreid met langere rapportages tot gevolg. De vraag is of dat een goede ontwikkeling is in het kader van doelmatigheid en kosten. Daarom was men ook blij met het AMIF-project waarin dit onderwerp uitdrukkelijk aan de orde werd gesteld. Freedom from Torture verzorgt per jaar ongeveer 250 onderzoeken.
In de middag werd in werkgroepen stilgestaan bij de praktijk van het doen van onderzoek.


Fondsenwerving

iMMO is vrijwel geheel van fondsen afhankelijk. Er bestaat een langlopende samenwerking met Adessium en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. iMMO weet zich vanaf de start zeer gesteund door founding partners Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. In het voorjaar zijn met behulp van een fondsenwerver meer dan 30 aanvragen verstuurd met het verzoek om bij te dragen aan medisch onderzoek bij vermoedelijke slachtoffers van marteling en geweld. iMMO is buitengewoon dankbaar voor het gestelde vertrouwen en de ontvangst van veel grotere en kleinere bedragen van veel nieuwe fondsen. Met Kansfonds, Geloof en Samenleving van de Remonstranten en de stichting Kinderpostzegels zijn afspraken voor partnerschappen gemaakt. Meer informatie over de nieuwe fondsen, sommigen wilden anoniem blijven, staat onderaan deze nieuwsbrief en op de website van iMMO.


Publicaties

Herbelevingen van martelingen kun je niet faken
Interview met Elsbeth Kors, klinisch psychologe bij iMMO, over medisch onderzoek bij asielzoekers. In het interview wordt met name ingegaan op de psychische  gevolgen van marteling. Wordt vervolgd, April  2017, nr. 4
Klik hier voor het artikel.

Nigeria – Country Focus
Op 5 juni 2017 publiceerde de EASO (European Asylum Support Office) een Country of Origin Information (COI) rapport over Nigeria. Het rapport geeft een overzicht van geselecteerde topics in Nigeria die relevant zijn voor de internationale protection status determination of Nigerian applicants. Het is het tweede COI rapport dat de EASO over Nigeria publiceert. Klik hier voor het persbericht en hier voor het rapport.

Deux entretiens pour tout dire
Een zusterorganisatie van iMMO in Frankrijk besteedt in dit artikel in het tijdschrift Mémoires aandacht aan het werk van iMMO.
Mémoires van het Centre Primo Levi, Vivre après la torture, nr. 70 september 2017, blz. 16/17. Klik hier voor het artikel.

Harrowing Journeys
Maar liefst 77 procent van de minderjarigen die via Libië en de Middellandse Zee naar Europa reizen, geven aan dat zij misbruik, uitbuiting en mensenhandelachtige praktijken hebben meegemaakt. Dat staat in het rapport 'Harrowing Journeys' van UNICEF en VN-migratieorganisatie IOM dat op 12 september jl. gepubliceerd is.
Klik hier voor het nieuwsbericht en voor het rapport klik hier.

 

 

 

 

Fondsen

Met dank aan de volgende fondsen die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - dr. C.J. Vaillant Fonds - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten – Hofsteestichting - Janivo Stichting – Kansfonds – Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - stichting Nidos - Stichting Rotterdam - VluchtelingenWerk Nederland - particulieren en een aantal anonieme fondsen.

 

 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Inhoud
10 december
EU/AMIF-project
Casuïstiek
Jurisprudentie
Aanvragen iMMO-onderzoeken
Adviesraad iMMO
Externe contacten
Studiedag rapporteurs
Fondsenwerving
Publicaties

Mededelingen

Sluiting kantoor iMMO
22 december 2017
t/m 1 januari 2018

Jaarverslag 2016
betreft zowel het
inhoudelijk als het
financieel deel.

Zie onze website.

Studiedag
iMMO-rapporteurs 2018

zaterdag 22 september

Intervisie rapporteurs
28 februari en
1, 5 en 6 maart 2018

Oproep vrijwilligers:
artsen en psychologen

iMMO heeft altijd artsen,
psychiaters/psychologen

nodig voor het verrichten
van onderzoek. Meer
informatie op onze website.
Geïnteresseerd of kent u
iemand? Neem contact op
met iMMO of registreer u
via de website.

De eerstvolgende
trainingsdag voor
nieuwe rapporteurs is
5 februari 2018.

Facebook
U volgt iMMO toch ook
op Facebook!


 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en de Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief