Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 7 | NR 26 | 26 juni 2018

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button  Tweet Button

26 juni - VN Internationale dag
voor steun aan slachtoffers van foltering

Artsen en psychologen van iMMO hebben de afgelopen jaren honderden slachtoffers van marteling en geweld onderzocht. Onze zusterorganisaties, opvangcentra en mensenrechtenorganisaties van over de hele wereld staan net als iMMO op 26 juni stil bij deze Internationale dag.
Zie voor meer informatie de website van de OHCHR
(United Nations High Commissioner for Human Rights).


Casuïstiek

Casus I - Geweld van lang geleden
Het betreft een man van middelbare leeftijd uit een Aziatisch land. De FMMU stelt bij het medisch onderzoek voorafgaand aan het gehoor vast dat er beperkingen zijn vanwege hoofdpijn, hart- en vermoeidheidsklachten maar dat betrokkene wel gehoord kan worden. In het gehoor van de IND komt het volgende naar voren. Lees verder.

Casus 2 - Het belang van goed dossieronderzoek bij het vaststellen van beperkingen
Betrokkene is een jonge man afkomstig uit een West-Afrikaans land. Zijn vader is betrokken bij een politieke organisatie. Hij betrekt de familie niet bij zijn politieke activiteiten. Betrokkene leidt, ondanks discriminatie vanwege zijn afkomst, een relatief rustig leven. Lees verder.


Jurisprudentie

NIFP/NFI en iMMO rapporteerden in dezelfde zaak
Op 30 oktober 2017 waren zowel deskundigen van iMMO als van het NIFP/NFI opgeroepen bij een zitting van de Rechtbank Rotterdam (Awb 16/24920). Op 6 maart 2018 deed de rechtbank uitspraak in deze zaak: het beroep van de asielzoeker werd gegrond verklaard. Daarop is de IND in hoger beroep gegaan. Lees verder.


Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per 14 mei 2018

iMMO heeft in de afgelopen 6 jaar tussen 5 maart 2012 en 14 mei 2018 in totaal 1089 aanvragen ontvangen, waarvan 179 in 2017 en 45 in 2018. In totaal werden 941 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. 216 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 23%). Van alle zaken wordt de aanvraag bij iMMO in 55% tijdens een eerste procedure ingediend en in 40% tijdens een herhaalde aanvraag.

578 zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 30 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden 58 zaken zich nog in de onderzoeksfase en 19 aanvragen staan op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. iMMO wacht in 14 zaken op aanvullende informatie van de advocaat of op actie van de IND. Tenslotte werd in 115 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor of na beoordeling) weer ingetrokken. iMMO ontvangt ruim 100 verzoeken om advies per jaar.

Vervolg
In totaal zijn er tot 14 mei 2018 578 rapportages uitgebracht. In 70% daarvan is het vervolg bekend: in 304 dossiers werd een vergunning verleend en in 95 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, 7 zaken wachten op een beoordeling door het Europese Hof.
In 149 zaken ligt de zaak nog voor bij de rechter of de IND of moet de herhaalde aanvraag nog worden ingediend. In 20 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken.


Lopende ontwikkelingen

IRCT/IP
De IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims) werkt met een grote groep internationale partners aan het actualiseren van het Istanbul Protocol (IP). Het IP is de internationale standaard met betrekking tot medisch onderzoek naar de gevolgen van marteling en geweld.  iMMO is gevraagd deel te nemen aan het proces. Elsbeth Kors (klinisch psycholoog) en Maartje Goudswaard (forensisch arts) nemen namens iMMO zitting in twee inhoudelijke werkgroepen.

Afscheid rapporteurs bij iMMO
In 2017 moesten acht personen hun onderzoekswerk voor iMMO stoppen omdat hun BIG-registratie eindigde. Onder hen ook Guus van de Beek en Janus Oomen die vanaf de oprichting van iMMO rapporteur bij iMMO zijn geweest en daarvoor werkzaam waren voor de Medische Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty International Nederland. iMMO dankt allen voor hun jarenlange belangeloze en genereuze inzet.

Afronding opleiding forensisch medische geneeskunde
Maartje Goudswaard, arts bij iMMO, heeft in maart jl. de profielopleiding Forensische geneeskunde van de NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) afgesloten en is daarmee nu forensisch arts.


Externe contacten en bijeenkomsten

12 januari 2017 Winterschool/UvA
Annemieke Keunen (directeur iMMO) en Janus Oomen (internist/medisch antropoloog) verzorgden tijdens de Winterschool Health and Human Rights van de masteropleiding Medische Antropologie en Sociologie (UvA) opnieuw een gastcollege over het werk van iMMO.

Mensenhandel
iMMO spreekt met regelmaat met partijen die de waarde en mogelijkheden van een medisch onderzoek in procedures mensenhandel onderzoeken. CKM-Fier - Centrum Kinderhandel Mensenhandel - voert exploratief dossieronderzoek uit en dat wordt vervolgd met een pilot.
Op 22 januari vond ter voorbereiding een gesprek plaats tussen CKM-Fier, iMMO, VU-Amsterdam en Equator Foundation.
Recent maakte de directie van iMMO kennis met de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de heer H.J. Bolhaar. Met hem werd mogelijke samenwerking besproken in bovenstaande pilot.

Februari Raad van State
Tijdens een zitting van de Raad van State werden in een meervoudige kamerzitting drie zaken behandeld waarbij iMMO een rapportage had opgesteld. Het betrof onder andere  de vraag of iMMO onderzoek doet naar de medische toestand van betrokkenen ten tijde van de gehoren en hoe bracht het FMMU daar een advies over uit aan de IND.
Bij de zitting was ook een eindverantwoordelijk arts namens FMMU aanwezig.

3 mei Raad van State
iMMO heeft een lezing gehouden over de context en uitvoer van een iMMO-onderzoek tijdens een lunchbijeenkomst voor circa 40 belangstellenden van de Raad van State.

22 februari en 30 april iMMO, IND/DMB (Dienst Migratiebeleid)
Tijdens twee bijeenkomsten is de wijze van vergoeding iMMO-onderzoeken nader besproken.

8 maart Arq lunchreferaat
iMMO gaf voorlichting over het werk van iMMO aan collegae van de Arq Psychotrauma Expert Groep.

27 maart Eerste Kamer
Verschillende medewerkers van iMMO spreken op verzoek met een aantal leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad van de Eerste Kamer over de werkwijze en bekostiging van iMMO-onderzoeken.

11 april UMC Utrecht
Maartje Goudswaard, forensisch arts bij iMMO, gaf een lezing over iMMO aan medische studenten. Het thema van de avond was ‘health care in disaster and humanitarian aid settings’ en is onderdeel van de Global Health cursus. Circa 100 internationale studenten woonden de lezing bij.


Publicaties

Gemarteld? Het iMMO 'bewijst' het!
Interview met Annemieke Keunen (directeur iMMO) in Geloof en Samenleving, nieuwsbrief van de instelling Geloof en Samenleving van de Remonstranten, Maart 2018, nr. 1 Klik hier voor het artikel.

Jaarverslag iMMO 2017
Het jaarverslag betreft een inhoudelijk en een financieel deel.
Klik hier voor het jaarverslag van iMMO.

Jaarrapport EASO 2017
Op 18 juni jl. publiceerde het European Asylum Support Office (EASO) zijn jaarverslag met een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de verwerking van asielaanvragen in Europa.
In 2017 werden in Europa 728.470 aanvragen gedaan waarvan 18.210 in Nederland. Op EU-niveau betekent het aantal een daling van 44% vergeleken met 2016 toen er bijna 1.3 miljoen aanvragen werden ingediend. Op basis van voorlopige data stabiliseert het aantal aanvragen nu naar 50.000 per maand. Terwijl de aanvragen vanuit sommige landen verminderden, bleven die uit Syrië (15%) Iraq (7%) en Afghanistan (7%) stijgen. Zie verder: ‘The situation of asylum in the EU 2017: Overview’


Privacywetgeving

Ook iMMO heeft een privacyverklaring op de website geplaatst. De verklaring vindt u via deze link.
In het verleden heeft u zichzelf via de website aangemeld als abonnee voor de Nieuwsbrief van iMMO. Indien gewenst, kunt u zich onderaan iedere nieuwsbrief weer afmelden.

 

Fondsen en partners

Met dank aan de volgende fondsen die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - dr. C.J. Vaillant Fonds - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten - Hofsteestichting - Janivo Stichting - Kansfonds - Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - stichting Nidos - Stichting Rotterdam - VluchtelingenWerk Nederland - particulieren en een aantal anonieme fondsen.
 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Inhoud 
VN Internationale Dag
Casuïstiek
Jurisprudentie
Aanvragen
iMMO-onderzoeken
Lopende ontwikkelingen
Externe contacten
Publicaties
Privacywetgeving

 

Mededelingen

Jaaverslag 2017
(inhoudelijk en financieel)
Zie website iMMO


Studiedag
iMMO-rapporteurs 2018

zaterdag 22 september

Training
nieuwe rapporteurs

maandag 8 oktober

Intervisie rapporteurs
31 oktober
1, 5 en 6 november

Facebook
U volgt iMMO toch ook
op
Facebook!

 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief