Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 9 | NR 32 | 15 april 2020

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Share Button Tweet Button

Bereikbaarheid bureau iMMO

In lijn met de aanwijzingen van het RIVM werken vrijwel alle medewerkers van iMMO voorlopig thuis. iMMO is alléén per mail bereikbaar.
Alle medisch onderzoeken zijn in ieder geval tot 1 mei opgeschort. De advocaten van reeds  ingeplande onderzoeken hebben apart bericht ontvangen.
Zodra deze situatie wijzigt, kunt u dat lezen op onze website: www.stichtingimmo.nl. Over nieuwe data medische onderzoeken, training en studiedag informeert iMMO betrokkenen te zijner tijd persoonlijk.


Casuïstiek

Onjuiste conclusies getrokken uit medische gegevens door
IND-ambtenaar

Een advocaat vraagt iMMO forensisch medisch onderzoek te doen bij een minderjarige asielzoeker die op jonge leeftijd alleen naar Nederland kwam. Betrokkene is afkomstig uit het Midden-Oosten. Op het moment van de aanvraag bij iMMO heeft de IND tot twee keer toe de asielaanvraag afgewezen en ligt de zaak opnieuw onder de rechter. Lees verder


Jurisprudentie

iMMO licht ter zitting de iMMO-rapportage toe
Een minderjarige jongen uit een land uit het Midden-Oosten had in de asielaanvraag  aangegeven onderweg naar Nederland,  seksueel misbruikt te zijn door de reisagent. In de beroepsprocedure voert hij een nieuw asielmotief aan, namelijk dat hij ook misbruikt is in zijn land van herkomst.
De IND stelt zich primair op het standpunt  dat het in beroep aangedragen nieuwe asielmotief niet bij de beoordeling diende te worden betrokken.
Lees verder

Beroep gegrond MK Rechtbank Haarlem
Recent heeft in een andere zaak de Meervoudige Kamer (van Rechtbank Haarlem) geoordeeld over de kritiek van de staatssecretaris dat het iMMO-rapport niet concludent en inzichtelijk tot stand was gekomen én dat  iMMO niet had toegezien op het onderdelenvereiste. Lees verder
 

Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per 17 maart 2020

Van 2012 tot half maart 2020 zijn in totaal 1258 aanvragen tot een iMMO-onderzoek gedaan. In totaal werden 1101 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. 267 aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 24%). Van alle zaken wordt de aanvraag bij iMMO in 54% tijdens een eerste procedure ingediend en in 42% tijdens een herhaalde aanvraag.

679 zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 32 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden 52 zaken zich nog in de onderzoeksfase en 20 aanvragen staan op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. iMMO wacht in 17 van deze zaken op aanvullende informatie van de advocaat of op actie van de IND. Tenslotte werd in 137 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag voor beoordeling ingetrokken en in 71 zaken werd de aanvraag ingetrokken nadat het onderzoek reeds toegezegd was. iMMO ontvangt ruim 100 verzoeken om advies per jaar.

Vervolg
In totaal zijn er tot 17 maart 2020 679 rapportages uitgebracht. In 70% daarvan is het vervolg bekend: in 353 dossiers werd een vergunning verleend en in 120 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, 5 zaken wachten nog op een beoordeling door het Europese Hof. In 140 zaken ligt de zaak nog bij de rechter of de IND of moet de herhaalde aanvraag nog worden ingediend. In 23 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming vertrokken).


Webinar/Publicaties

Webinar iMMO en LHDR
Op verzoek van Coleen Kivlahan (medisch directeur van Synergy for Justice en werkzaam bij de Universiteit van California) heeft iMMO op 23 maart een webinar georganiseerd voor en met de artsen en rapporteurs van de Laywers & Doctors for Human Rights (LDHR) in Syrië. Deze artsen stellen reeds 10 jaar medische rapporten op bij slachtoffers van marteling in Syrië. Men hoopt dat de rapportages uiteindelijk kunnen bijdragen aan de opsporing en vervolging van daders. Het verzoek kwam bij iMMO binnen naar aanleiding van het artikel over iMMO-rapportages in Torture, nr. 1-2019.
(zie publicaties).

NOOT: ABRvVS 17 januari 2020, 201810230/1/V2, JV2020/54, ve20000215
E.J.J.M. Bloemen (arts, Pharos en lid Professionele Raad iMMO) en K.M. Zwaan (onderzoeker bij Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit).
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht aflevering 4. Migratieweb


Externe contacten en bijeenkomsten

Directeur Nidos (Jeugdbescherming voor vluchtelingen)
Op 18 december 2019 heeft Annemieke Keunen een kennismakingsgesprek gevoerd met Tanno Klijn, de nieuw aangetreden directeur-bestuurder bij Nidos sinds 1 november 2019. Daarbij hebben zij onder meer gesproken over (de financiering van) medische onderzoeken die iMMO voor hun pupillen verricht.
                                      
Onderwijs aan Klinisch Psychologen i.o.
Op 5 maart jl. hebben Elsbeth Kors (klinisch psycholoog/staflid iMMO) en Imma van Galen (psychiater en iMMO-rapporteur) onderwijs gegeven over iMMO-rapportages aan psychologen in opleiding tot BIG-geregistreerd Klinisch Psycholoog aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen. Deze scholing maakt onderdeel uit van de Module Expertrapportages die bestaat uit verschillende dagdelen over Pro Justitia rapportages, iMMO-rapportages en neuro-psychologische rapportages.
De deelnemende psychologen hebben geïnteresseerd en enthousiast gereageerd. Vervolgafspraken zijn inmiddels gemaakt.


Lopende ontwikkelingen

iMMO heeft in de afgelopen maanden afscheid genomen van Meeuw Kollen, Joyce van Acker (in duo functie van juridisch medewerker) en Maaike Westra (psycholoog en forensisch rapporteur). Meeuw werkte sinds oktober 2012 bij iMMO. iMMO is allen veel dank verschuldigd voor hun grote inzet en professionaliteit.
Op 1 februari jl. is Martin Stolk bij iMMO zijn werkzaamheden gestart als fondsenwerver en communicatiemedewerker. De functie van juridisch medewerker wordt per 6 april jl. vervuld door Joost Lurvink.


 

 

 

Fondsen en partners

Met dank aan de volgende fondsen/partners die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Ars Donandi + Yske-Walther  fonds - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe -  Hofsteestichting - Kansfonds - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - Stichting Rotterdam - VluchtelingenWerk Nederland - particulieren en een aantal anonieme fondsen.

 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’

spacer

Inhoud

Bereikbaarheid iMMO
Casuïstiek
Jurisprudentie
Aanvragen iMMO-onderzoeken
Webinar/Publicaties
Externe contacten
Lopende ontwikkelingen

Mededelingen

Bereikbaarheid kantoor iMMO
In verband met het COVID-19 coronavirus werken vrijwel alle medewerkers van het iMMO-bureau voorlopig thuis.
U kunt ons alleen mailen: info@stichtingimmo.nl
Voor actuele informatie: www.stichtingimmo.nl

Training & Studiedag
voor (nieuwe) rapporteurs zijn geannuleerd.

Oproep aan 
artsen & psychologen

iMMO heeft altijd artsen, psychologen/psychiaters nodig voor het doen van onderzoek. Meer informatie vindt u op onze website/vacature. Geïnteresseerd of kent u iemand? Neem contact op met iMMO of registreer u via de website.

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL,       Arq Nationaal Psychotrauma Centrum, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief